Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 9 ฉบับที่ 2
วารสาร ปีที่ 9 ฉบับที่ 2
การกำหนดดุลยภาพระยะยาวของอัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริงถ่วงน้ำหนัก:
หลักของสต็อกและโฟล


ศิริวรรณ สมนึก และ จีรพรรณ กุลดิลก


เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริงถ่วงน้ำหนักมีความสำคัญในการเป็นเครื่องสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการแข่งขันที่แท้จริงของประเทศหนึ่งเทียบกับต่างประเทศได้ ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ของปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่เป็นตัวกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริงถ่วงน้ำหนัก และทดสอบความเหมาะสมในการนำวิธีการ Macroeconomic Balance Approach มาใช้ในการศึกษา โดยใช้ข้อมูลอนุกรมรายเดือน ภายหลังจากที่ประเทศไทยเปลี่ยนมาใช้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวแบบมีการจัดการ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2540 จนถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2546 ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยทั้งสต็อกและโฟลที่นำมาศึกษา มีความสัมพันธ์ในเชิงดุลยภาพระยะยาว และสามารถนำมาใช้ในการกำหนดดุลยภาพระยะยาวของอัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริงถ่วงน้ำหนักได้ หลังจากที่ได้ทำการพยากรณ์ค่าอัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริงถ่วงน้ำหนัก พบว่าค่าอัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริงถ่วงน้ำหนักมีแนวโน้มลดลง (Appreciation) และในระยะยาวมีเสถียรภาพมากขึ้น ดังนั้นจากการศึกษาครั้งนี้ สามารถทราบทิศทางและขนาดของความสัมพันธ์ระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริงถ่วงน้ำหนักกับปัจจัยที่นำมาศึกษา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้เป็นเครื่องมือประกอบในการประมาณการค่าแนวโน้มของอัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สถาบันการเงินต่างๆ ได้ ตลอดจนใช้เป็นแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำสำคัญ: -

จำนวนผู้เข้าชมบทคัดย่อ 4324 ครั้ง
จำนวนดาวน์โหลดเรื่องเต็ม 2054 ครั้ง

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com