Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 9 ฉบับที่ 2
วารสาร ปีที่ 9 ฉบับที่ 2
การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินของการผลิตพลับพันธุ์ P2 ในประเทศไทย


นภาภรณ์ พรหมชนะ


การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปเกี่ยวกับการผลิตพลับ ศึกษารูปแบบการจำหน่ายและวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินจากการผลิตพลับของเกษตรกรในแหล่งปลูกพลับที่ใหญ่ที่สุดคือ พื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่โดยเลือกศึกษาเฉพาะพลับฝาดพันธุ์ P2ที่ปลูกบนต้นตอเต้าซื่อซึ่งเป็นพันธุ์ที่นิยมปลูกเป็นการค้าในปัจจุบัน ในฤดูการผลิต 2544/45 จำแนกตามช่วงอายุ ใช้วิธีการสัมภาษณ์เกษตรกรรวม 55 รายมีจำนวนแปลงปลูกรวมกันเท่ากับ 68 แปลงโดยกำหนดอายุโครงการ 18 ปี ผลการศึกษาพบว่าพลับที่ปลูกในประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ที่ใช้รับประทานสด พันธุ์ที่นิยมปลูกและเหมาะสมทางการค้าในปัจจุบันได้แก่พันธุ์ P2 ฟูยู และไฮยาคัมส่วนพันธุ์ที่เหมาะสำหรับทำพลับแห้งได้แก่ พันธุ์ฮาชิยา ทานีนาชิ ไนติงเกล จูหงและหงเหม่ยซึ่งยังมีการผลิตไม่มากนัก ด้านการจำหน่ายผลผลิตพบว่าเกษตรกรจำหน่ายผ่านมูลนิธิโครงการหลวงส่วนหนึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 15 ของผลผลิตทั้งหมดที่เหลือจำหน่ายผ่านผู้รวบรวมท้องถิ่นไปยังพ่อค้าขายส่งในกรุงเทพมหานคร ผลการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินของการลงทุนปลูกพลับฝาดพันธุ์P2บนต้นตอเต้าซื่อ เมื่อกำหนดอัตราคิดลดร้อยละ 7 ต่อปี พบว่าคุ้มค่าต่อการลงทุนโดยมีตัวชี้วัดคือมูลค่าปัจจุบันสุทธิ(NPV)ที่เกษตรกรได้รับในเวลา 18 ปีเท่ากับ 77,566.63 บาทต่อไร่ อัตราผลตอบแทนภายในการลงทุน(IRR)เท่ากับร้อยละ 41.38 และอัตราส่วนมูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนต่อการลงทุน(BCR)เท่ากับ 3.77 ผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการเมื่อพิจารณาให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 หรือรายได้ลดลงร้อยละ 10หรือต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 พร้อมทั้งรายได้ลดลงร้อยละ 10 ด้วย ผลที่ได้ยังคุ้มค่าต่อการลงทุน แม้ว่าอัตราคิดลดจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 10ด้วยก็ตาม ค่าตัวชี้วัดต่างๆยังคงให้ผลตอบแทนที่ดี เมื่อนำมาวิเคราะห์ค่าความแปรเปลี่ยนด้านต้นทุนและด้านผลตอบแทน พบว่า ณ อัตราคิดลดร้อยละ 7 ต่อปี ต้นทุนสามารถเพิ่มขึ้นได้อีกถึงร้อยละ 276.98 หรือผลตอบแทนสามารถลดลงได้ถึงร้อยละ 73.47 จึงจะทำให้มูลค่าปัจจุบันของต้นทุนเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนพอดีแสดงให้เห็นว่าความเสี่ยงภัยในโครงการอยู่ในระดับต่ำ

คำสำคัญ: -

จำนวนผู้เข้าชมบทคัดย่อ 3782 ครั้ง
จำนวนดาวน์โหลดเรื่องเต็ม 3393 ครั้ง

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com