Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 9 ฉบับที่ 1
วารสาร ปีที่ 9 ฉบับที่ 1
มูลค่าการใช้ประโยชน์ของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร ของผู้เข้าชมชาวไทย


นันทภรณ์ จันทร์เจริญสุข และ โสมสกาว เพชรานนท์


การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้คือ 1) เพื่อศึกษาลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้เข้าชมชาวไทย 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางมาเข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร และ 3) เพื่อประเมินมูลค่าการใช้ประโยชน์ของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ของผู้เข้าชมชาวไทยในการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้ามาชมใช้วิธีกำลังสองน้อยที่สุดในรูปของสมการถดถอยแบบพหุคูณ และการประเมินมูลค่าการใช้ประโยชน์ใช้วิธีวิเคราะห์ต้นทุนการเดินทางระดับเขต (Zonal Travel Cost Method) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้เข้าชมชาวไทย จำนวน 275 คน ในเดือนตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ.2546 ผลการศึกษาสรุปได้ว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีสถานภาพโสด อายุเฉลี่ยประมาณ 26 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี รายได้ต่อเดือนเฉลี่ยประมาณ 10,611 บาท ส่วนใหญ่พักอาศัยในกรุงเทพมหานครฯ เลือกเดินทางมาและกลับจากพิพิธภัณฑ์โดยรถประจำทาง สำหรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุปได้ว่าการให้บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในพิพิธภัณฑ์อยู่ในระดับดีและน่าพอใจ และต้องการให้พิพิธภัณฑ์ปรับปรุงในด้านต่างๆ ดังนี้คือ 1) ต้องการให้มีโบราณวัตถุที่หลากหลายเพิ่มขึ้น 2)ต้องการให้มีการประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้น และ 3) ต้องการให้ปรับปรุงการให้บริการและการให้ข้อมูลของเจ้าหน้าที่ สำหรับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางมาเข้าชมพิพิธภัณฑ์ คือค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โดยมีระดับความเชื่อมั่นทางสถิติร้อยละ 99 และมูลค่าการใช้ประโยชน์ของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร ของผู้เข้าชมชาวไทย ในปี พ.ศ.2546 มีมูลค่าประมาณ 11.5 ล้านบาทต่อปี จากผลการศึกษาครั้งนี้สามารถนำมูลค่าการใช้ประโยชน์ของพิพิธภัณฑ์มาเป็นแนวทางในการจัดการพื้นที่ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เข้าชมได้ เนื่องจากมูลค่าที่ได้จากการประเมินมีมากกว่าค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน แสดงว่าเกิดความคุ้มค่าในการดำเนินงาน ซึ่งแนวทางในการปรับปรุงควรเน้นปรับปรุงด้านการประชาสัมพันธ์ ความหลากหลายของโบราณวัตถุและการให้บริการของเจ้าหน้าที่ เพื่อเพิ่มอุปสงค์ของการเดินทางมาเข้าชมให้มากขึ้น

คำสำคัญ: -

จำนวนผู้เข้าชมบทคัดย่อ 4178 ครั้ง
จำนวนดาวน์โหลดเรื่องเต็ม 4212 ครั้ง

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com