Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 9 ฉบับที่ 1
วารสาร ปีที่ 9 ฉบับที่ 1
การประเมินผลความสำเร็จของกลุ่มผู้ผลิตดอกไม้ประดิษฐ์ ภายใต้โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์: กรณีศึกษาจังหวัดแพร่


เรวัตร ธรรมาอภิรมย์


จากการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้แบบจำลองซิปป์และการเปรียบเทียบผลความสำเร็จตามระดับดาวโดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบว่า กลุ่มผู้ผลิตดอกไม้ประดิษฐ์กลุ่มเดียวในจังหวัดแพร่ที่ประสบความสำเร็จระดับสูงมาก คือ กลุ่มผู้ผลิตดอกไม้ประดิษฐ์ การ์ด ฯลฯ และอีก 6 กลุ่มประสบความสำเร็จในระดับสูง ผลการประเมินบริบทพบว่าส่วนใหญ่มีคะแนนในระดับปานกลาง โดยกลุ่มที่มีคะแนนส่วนนี้สูงสุดคือกลุ่มหัตถกรรมฝุ่นไม้ใยสา ผลการประเมินปัจจัยเข้า พบว่าส่วนใหญ่มีคะแนนในระดับปานกลางถึงสูง กลุ่มที่มีคะแนนสูงสุดในส่วนนี้ คือ กลุ่มผู้ผลิตดอกไม้ประดิษฐ์ การ์ด ฯลฯ ในด้านกระบวนการ พบว่าทุกกลุ่มมีคะแนนระดับสูงมากกลุ่มที่มีคะแนนในส่วนนี้สูงสุดคือ กลุ่มดอกไม้ดินประดิษฐ์ และกลุ่มหัตถกรรมฝุ่นไม้ใยสา ในด้านปัจจัยออก พบว่าส่วนใหญ่มีคะแนนในระดับสูงมาก กลุ่มที่มีคะแนนสูงสุดในส่วนนี้มี 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ผลิตดอกไม้ประดิษฐ์ การ์ด ฯลฯ กลุ่มหัตถกรรมฝุ่นไม้ใยสา และกลุ่มอาชีพสตรีบ้านเหล่าเหนือ ในด้านการเปรียบเทียบความสำเร็จ พบว่าระดับดาวที่ต่างกันไม่ได้แสดงถึงระดับความสำเร็จที่ต่างกัน

คำสำคัญ: -

จำนวนผู้เข้าชมบทคัดย่อ 3807 ครั้ง
จำนวนดาวน์โหลดเรื่องเต็ม 2968 ครั้ง

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com