Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 9 ฉบับที่ 1
วารสาร ปีที่ 9 ฉบับที่ 1
การประเมินผลทางเศรษฐศาสตร์ของแผนปฏิบัติการเพื่อเอาชนะยาเสพติด พ.ศ.2544-2545: กรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


วลัยภรณ์ อัตตะนันทน์


การประเมินผลทางเศรษฐศาสตร์ของแผนปฏิบัติการเพื่อเอาชนะยาเสพติด พ.ศ.2544-2545 ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า สถานการณ์ปัญหายาเสพติดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อเอาชนะยาเสพติด พ.ศ.2544-2545 ทำให้ผู้เสพยาเสพติดลดลงจำนวน 189-198 คน และผู้ค้ายาเสพติดลดลงจำนวน15-72 คน นอกจากนี้ ผลจากการปฏิบัติงานภายใต้แผนปฏิบัติการฯ สามารถลดความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจโดยจะเพิ่มรายได้ของชุมชนตัวอย่างอันเนื่องมาจากผู้เสพติดยาเสพติดได้รับการบำบัดและมีงานทำเป็นจำนวนเงิน 2,364,390 ถึง 7,881,300 บาทต่อปี และช่วยลดมูลค่าธุรกรรมผิดกฎหมายของชุมชนตัวอย่างอันเนื่องมาจากการลดจำนวนผู้ค้ายาเสพติดเป็นจำนวนเงิน 1,555,200-2,332,800 บาทต่อปี และเมื่อประเมินผลกระทบดังกล่าวนี้ในพื้นที่ทุกหมู่บ้านของจังหวัด ปรากฏว่าผลของแผนปฏิบัติการฯ สามารถเพิ่มรายได้ของทุกชุมชนในจังหวัดได้เป็นจำนวนเงิน 41,629,776-138,765,924 บาทต่อปี หรือคิดเป็น 6.02-20.06 เท่าของงบประมาณแผนปฏิบัติการฯ และช่วยลดมูลค่าธุรกรรมผิดกฎหมายของทุกชุมชนในจังหวัดอันเนื่องมาจากการลดจำนวนผู้ค้ายาเสพติดเป็นจำนวนเงิน 5,377,779-8,066,669 บาทต่อปี หรือคิดเป็น 0.78-1.17 เท่าของงบประมาณแผนปฏิบัติการฯ การวิจัยนี้เสนอแนะให้มีการอบรมและให้คำแนะนำเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับเห็นความสำคัญของแผนปฏิบัติการฯ โดยการกำหนดแผนงานและการจัดสรรงบประมาณควรคำนึงถึงสภาพพื้นฐานที่การแพร่ระบาดยาเสพติด และควรเน้นแผนงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษามากยิ่งขึ้น อีกทั้งควรพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของการจัดตั้งหน่วยงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในระดับจังหวัด

คำสำคัญ: -

จำนวนผู้เข้าชมบทคัดย่อ 3788 ครั้ง
จำนวนดาวน์โหลดเรื่องเต็ม 3484 ครั้ง

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com