Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 13 ฉบับที่ 1
วารสาร ปีที่ 13 ฉบับที่ 1
การค้าระหว่างประเทศที่นิสิตปริญญาตรีควรเข้าใจ


กาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ


บทความนี้ผู้เขียนแปลจากเรื่อง ”What Do Undergrads Need To Know About Trade?” ซึ่งเขียนโดย Krugman(1993) โดยแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจผิดของนิสิตในเรื่องแนวความคิดเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งมีสาเหตุมาจากการที่นิสิตไม่ได้เรียนวิชานี้ และได้ฟังผู้นำหลายๆ ท่านกล่าวถึงหลักการ 6 ข้อ ที่เป็นการสนับสนุนการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งในบทความนี้ Krugman ได้อธิบายให้นิสิตทราบถึงความเข้าใจที่ถูกต้องในแต่ละหลักการ...

คำสำคัญ: -

จำนวนผู้เข้าชมบทคัดย่อ 4059 ครั้ง
จำนวนดาวน์โหลดเรื่องเต็ม 2231 ครั้ง

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com