Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 13 ฉบับที่ 1
วารสาร ปีที่ 13 ฉบับที่ 1
ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้: บ้านคลองทราย ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา


ธวัชชัย สุขลอย และ นุชนาถ มั่งคั่ง


การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพเศรษฐกิจและสังคม ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 65 ครัวเรือน ซึ่งผลการศึกษาพบว่าหัวหน้าครัวเรือนตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นชายอายุเฉลี่ย 48 ปี จบการศึกษาระดับประถมศึกษามากที่สุด และอพยพย้ายมาจากถิ่นอื่น อาชีพหลักคือทำไร่ ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา การใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้ และทัศนคติของประชาชนที่มีต่อผู้นำชุมชน ส่วนปัญหาและอุปสรรคในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชุมชน พบว่า มีสาเหตุทั้งที่เกิดจากประชาชน เช่น ประชาชนไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมป่าไม้ได้อย่างเต็มที่เพราะต้องประกอบอาชีพเพื่อความอยู่รอด และสาเหตุที่เกิดจากหน่วยงานราชการขาดความจริงใจที่จะช่วยเหลือประชาชน ดังนั้นการจะทำให้การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชุมชนบ้านคลองทรายสัมฤทธิ์ผลได้นั้น หน่วยงานภาครัฐต้องทบทวนกระบวนการทำงานที่ผ่านมา รวมถึงสร้างความเข้าใจกับชุมชนให้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และสนับสนุนประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐมากขึ้น พร้อมทั้งประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เช่น การสนับสนุนให้ประชาชนประกอบอาชีพเสริม หรือการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค เป็นต้น ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นแนวทางที่จะทำให้การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้เกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริง

คำสำคัญ: การมีส่วนร่วมของชุมชน การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

จำนวนผู้เข้าชมบทคัดย่อ 3572 ครั้ง
จำนวนดาวน์โหลดเรื่องเต็ม 2319 ครั้ง

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com