Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 13 ฉบับที่ 1
วารสาร ปีที่ 13 ฉบับที่ 1
การผลิตและการตลาดเครื่องเบญจรงค์ของกลุ่มสตรีสหกรณ์
: กรณีศึกษากลุ่มสตรีสหกรณ์พัฒนาบางโทรัด


ณัชชา เข็มเจริญ และ สุชิน ปลีหะจินดา


การศึกษาครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการตลาดเครื่องเบญจรงค์ของกลุ่มสตรีสหกรณ์ 2) ศึกษาพฤติกรรมการซื้อเครื่องเบญจรงค์ของผู้บริโภค และ ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อ ผลการศึกษาพบว่า มีการผลิตเครื่องเบญจรงค์ 3 แบบได้แก่ เครื่องเบญจรงค์แบบมุก แบบสีบนเคลือบ และ แบบทองนูน ด้านการตลาดจำหน่ายแบบขายปลีกและขายส่ง การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน พบว่า ชุดน้ำชาขนาดเล็กให้กำไรมากที่สุด ด้านพฤติกรรมการซื้อพบว่า ส่วนใหญ่เคยซื้อเครื่องเบญจรงค์เพื่อนำไปเป็นของฝาก ราคาอยู่ระหว่าง 201-400 บาท การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลกับการตัดสินใจซื้อพบว่า วัตถุประสงค์มีความสัมพันธ์กับการศึกษา อาชีพและรายได้ ราคาที่ซื้อมีความสัมพันธ์กับอาชีพ การศึกษา อายุและรายได้ จำนวนครั้งที่ซื้อมีความสัมพันธ์กับเพศ อายุ อาชีพ และรายได้

คำสำคัญ: เครื่องเบญจรงค์ การผลิตการตลาด

จำนวนผู้เข้าชมบทคัดย่อ 3952 ครั้ง
จำนวนดาวน์โหลดเรื่องเต็ม 2404 ครั้ง

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com