Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 8 ฉบับที่ 2
วารสาร ปีที่ 8 ฉบับที่ 2
ทุนทางสังคม: สังคมต้องร่วมสร้าง


สุทิพันธุ์ บงสุนันท์


นับตั้งแต่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อกลางปี พ.ศ.2540 ถือได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่สังคมไทยจะตระหนักและให้ความสำคัญกับการสานสร้างทุนทางสังคมซึ่งสามารถเกิดเพิ่มขึ้นได้ โดยอาศัยยุทธศาสตร์การทำกิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นเครือข่ายในเชิงสร้างสรรค์และต่อเนื่อง อย่างน้อยปลูกฝัง ฝึกฝนภายในครอบครัวชุมชน เพิ่มความเป็นมนุษย์ ไม่เบียดเบียนสังคม ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม มีน้ำใจต่อกัน ช่วยเหลือกันเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมากขึ้น แม้การสร้างทุนทางเศรษฐกิจจะเป็นสิ่งจำเป็นในการสร้างประสิทธิภาพและความมั่งคั่ง แต่ไม่ได้เป็นเงื่อนไขที่เพียงพอ ที่จะทำให้เศรษฐกิจและสังคมมั่งคั่ง มั่นคง และเป็นสุขได้อย่างยั่งยืน ซึ่งเราได้เห็นบทเรียนเศรษฐกิจในช่วงทศวรรษปี 2530 มาแล้ว ที่เน้นการสร้างทุนทางเศรษฐกิจ โดยขาดหรือละเลยการสร้างทุนทางสัมคมควบคู่กันไปด้วย

คำสำคัญ: -

จำนวนผู้เข้าชมบทคัดย่อ 4330 ครั้ง
จำนวนดาวน์โหลดเรื่องเต็ม 3565 ครั้ง

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com