Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 8 ฉบับที่ 2
วารสาร ปีที่ 8 ฉบับที่ 2
พื้นที่เพาะปลูกขั้นต่ำและแบบแผนการเพาะปลูกที่ดีที่สุดโดยเปรียบเทียบในโครงการปฏิรูปที่ดินโครงการย่อย จังหวัดสระบุรี อุทัยธานี และศรีสะเกษ


บุญคง หันจางสิทธิ์


วัตถุประสงค์ของบทความเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยเกี่ยวกับวิธีการคำนวณหาขนาดพื้นที่เพาะปลูกขั้นต่ำ และแบบแผนการเพาะปลูกพืชที่คิดว่าดีที่สุดสำหรับการปฏิรูปที่ดินโครงการย่อยจังหวัดสระบุรีอุทัยธานี และศรีสะเกษ วิธีการคำนวณพื้นที่เพาะปลูกขั้นต่ำเริ่มด้วยการกำหนดเป้าหมายรายได้สุทธิในอนาคตที่เกษตรกรผู้ยากจนสามารถจะยังชีพอยู่ได้เพื่อสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายรายได้สุทธิดังกล่าว จะต้องหาแบบแผนการเพาะปลูกแบบต่างๆ ที่เหมาะสม สำหรับแต่ละพื้นที่โครงการ โดยการคำนวณและทดสอบแบบแผนการเพาะปลูกเหล่านั้นด้วยขนาดพื้นที่ที่แตกต่างกัน การดำเนินการเช่นนั้นจะสามารถหาพื้นที่เพาะปลูกขั้นต่ำและชุดแบบแผนการเพาะปลูกที่เหมาะสมได้พร้อมกัน ผลการวิจัยสามารถหาพื้นที่เพาะปลูกขั้นต่ำสำหรับโครงการปฏิรูปที่ดินโครงการย่อยจังหวัดสระบุรีที่ 19ไร่ สำหรับดินดี และ 25 ไร่ สำหรับดินไม่ดี และ 20 ไร่ และ 16 ไร่สำหรับโครงการปฏิรูปที่ดินโครงการย่อยจังหวัดอุทัยธานี และศรีสะเกษ ตามลำดับ ตัวเลขนี้ได้ใช้งานการกระจายกรรมสิทธิ์ที่ดินในพื้นที่ดังกล่าวแล้ว ส่วนแบบแผนการเพาะปลูกพืชที่เหมาะสมสำหรับโครงการย่อยจังหวัดสระบุรีมีทั้งหมด 11 แบบแผนสำหรับดินดี และ 8 แบบแผนสำหรับดินไม่ดี และ 16 แบบแผนเท่ากันสำหรับโครงการย่อยอุทัยธานี และศรีสะเกษ ส่วนแบบแผนการเพาะปลูกที่คิดว่าดีที่สุดสำหรับแต่ละโครงการได้เสนอไว้ในการศึกษานี้

คำสำคัญ: -

จำนวนผู้เข้าชมบทคัดย่อ 3573 ครั้ง
จำนวนดาวน์โหลดเรื่องเต็ม 2116 ครั้ง

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com