Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 8 ฉบับที่ 2
วารสาร ปีที่ 8 ฉบับที่ 2
สถานการณ์การผลิตและการตลาดของสินค้าศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านภายใต้โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์: กรณีศึกษาเครื่องจักสาน จังหวัดนครราชสีมาและอ่างทอง


อมรทิพย์ แท้เที่ยงธรรม, ชยันต์ พิภพลาภอนันต์, สุมาลี พุ่มภิญโญ และ เรวัตร ธรรมาอภิรมย์


โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ดำเนินการเพื่อสนับสนุนให้ท้องถิ่นสามารถสร้างผลิตภัณฑ์และตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ได้เอง การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์และปัญหาอุปสรรคด้านการผลิตและการตลาด โดยทำการศึกษาด้วยวิธีการสำรวจ ตลอดจนวิเคราะห์โอกาสทางการตลาดด้วยวิธี SWOT Analysis ผลการศึกษาพบว่า ผู้ผลิตส่วนใหญ่จะกำหนดเอง หรือกำหนดในกลุ่มสมาชิกหรือได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ วัตถุดิบที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบที่หาได้ในท้องถิ่น เครื่องมือเครื่องใช้มักเป็นเครื่องมือที่เรียบง่าย การพัฒนาชนิดและรูปแบบของเป็นไปอย่างช้าๆ ราคาจำหน่วยค่อนข้างต่ำ การขายจะขายผ่านพ่อค้าคนกลาง ปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญ ได้แก่ ความไม่เพียงพอของเงินทุนการขาดทักษะในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และการขาดตลาดรองรับที่แน่นอน ผลการวิเคราะห์โอกาสทางการตลาดพบว่า กลุ่มผู้ผลิตส่วนใหญ่มีสภาพแวดล้อมภายในเข้มแข็งในระดับปานกลาง และสภาพแวดล้อมภายนอกมีผลต่อกลุ่มผู้ผลิตในระดับปานกลาง ดังนั้น กลยุทธ์ที่เหมาะสมจึงได้แก่ “กลยุทธ์รักษาฐานะเดิม”

คำสำคัญ: -

จำนวนผู้เข้าชมบทคัดย่อ 4278 ครั้ง
จำนวนดาวน์โหลดเรื่องเต็ม 7862 ครั้ง

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com