Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 8 ฉบับที่ 2
วารสาร ปีที่ 8 ฉบับที่ 2
แนวทางพัฒนารูปแบบการบริหารงานสหกรณ์ร้านค้า


ประเสริฐ จรรยาสุภาพ และ รัตนา โพธิสุวรรณ


การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงแนวปฏิบัติปัญหา การดำเนินงานของสหกรณ์ร้านค้า แนวทางการเชื่อมโยงเครือข่ายของธุรกิจระหว่างสหกรณ์ และแนวทางส่งเสริมรูปแบบการบริหารสหกรณ์ จากผลการวิจัยพบว่าปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของสหกรณ์มี 2 ปัจจัย ปัจจัยแรกเกิดจากผลกระทบของธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่งขนาดใหญ่ สหกรณ์แบบเปิดขนาดใหญ่จะได้รับผลกระทบที่รุนแรงมาก ส่วนสหกรณ์แบบปิด (ภายในหน่วยงาน) ดำเนินการไปได้ ปัจจัยที่สองเป็นปัญหาด้านโครงสร้างขององค์การและประสิทธิภาพการจัดการ ปัญหาด้านโครงสร้างขององค์การแบ่งได้ 2 ประเภทคือ 1)โครงสร้างภายในองค์การ สมาชิกสหกรณ์ขาดความมีส่วนร่วมและความรู้สึกเป็นเจ้าของ การคัดเลือกคณะกรรมการไม่ได้ผู้ที่มีศักยภาพเพียงพอต่อการบริหาร 2)โครงสร้างภายนอกองค์การ พบว่าสหกรณ์ร้านค้าส่วนใหญ่มีขนาดเล็กทำให้พลังการซื้อต่ำ การเชื่อมโยงเครือข่ายเพิ่มอำนาจการต่อรองในรูปแบบชุมนุมร้านสหกรณ์ หรือการรวมกันสั่งซื้อสินค้าไม่ได้ผล สำหรับปัญหาด้านประสิทธิภาพการจัดการ การจัดซื้อและบริหารสินค้าคงคลัง เป็นปัญหาใหญ่ที่พบว่าเกิดการขาดหายของสินค้าบ่อย และพนักงานขาดทักษะในการทำงานแนวทางพัฒนารูปแบบ 2 ประการสำคัญคือ 1)เพื่อเป็นการเพิ่มอำนาจการซื้อ และสร้างความมีเอกภาพในการบริหารองค์การ โดยรัฐต้องมี
นโยบายที่ชัดเจนและสร้างแรงจูงใจ 2)เพิ่มทักษะและศักยภาพฝ่ายจัดการต้องกระทำอย่างต่อเนื่องและตรงตามความต้องการของสหกรณ์แต่ละแห่ง ในระยะยาวเสนอให้มีการตั้งสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการสหกรณ์พัฒนาระบบงานและเทคโนโลยีและเป็นแหล่งสารสนเทศ โดยเป็นสถาบันที่มีอิสระทางวิชาการและไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ

คำสำคัญ: -

จำนวนผู้เข้าชมบทคัดย่อ 4929 ครั้ง
จำนวนดาวน์โหลดเรื่องเต็ม 6226 ครั้ง

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com