Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 8 ฉบับที่ 2
วารสาร ปีที่ 8 ฉบับที่ 2
ลักษณะการออมของครัวเรือนในกรุงเทพมหานคร


ชลลดา หลวงพิทักษ์


ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอัตราส่วนการออมของภาคครัวเรือนเพียงร้อยละ 9 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ในช่วงระยะเวลาระหว่างปี ค.ศ.1990 – 1996 ซึ่งนับว่าอยู่ในระดับต่ำกว่าอัตราส่วนการออมของภาคครัวเรือนในบางประเทศในภูมิภาคเอเชียด้วยกัน และหลังจากการเกิดวิกฤตการณ์การเงินในปี พ.ศ.2540 อัตราการออมของภาคครัวเรือนก็ยิ่งลดลงถึงร้อยละ 27.6 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2536 ตัวเลขดังกล่าวเป็นตัวเลขที่ได้จากการออมในตลาดการเงินในระบบซึ่งลักษณะการออมอยู่ในรูปเงินฝากในสถาบันการเงินเสียเป็นส่วนใหญ่ ลักษณะการออมรูปแบบอื่นๆ ก็อาจจะมีความเป็นไปได้ ดังนั้นการศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะการออมของภาคครัวเรือน โดยทำการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างจากกลุ่มประชากรที่อาศัยอยู่ใน 50 เขตของกรุงเทพมหานคร จำนวน 510 ครัวเรือน แล้วนำผลมาวิเคราะห์ด้วยการคำนวณแบบร้อยละ พบว่าลักษณะการออมสินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่นิยม คือ เงินสด เงินฝากและทองคำ ตามลำดับ และสินทรัพย์ที่อยู่ในรูปอสังหาริมทรัพย์ที่นิยมทำการออกมากเรียงตามลำดับคือ พระพุทธรูป ที่ดินและสัตว์เลี้ยง

คำสำคัญ: -

จำนวนผู้เข้าชมบทคัดย่อ 3816 ครั้ง
จำนวนดาวน์โหลดเรื่องเต็ม 2924 ครั้ง

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com