Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 8 ฉบับที่ 2
วารสาร ปีที่ 8 ฉบับที่ 2
ลักษณะการออมของครัวเรือนในกรุงเทพมหานคร
ลักษณะการออมของครัวเรือนในกรุงเทพมหานคร
[Abstract]  [Full Text]
แนวทางพัฒนารูปแบบการบริหารงานสหกรณ์ร้านค้า
แนวทางพัฒนารูปแบบการบริหารงานสหกรณ์ร้านค้า
[Abstract]  [Full Text]
สถานการณ์การผลิตและการตลาดของสินค้าศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านภายใต้โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์: กรณีศึกษาเครื่องจักสาน จังหวัดนครราชสีมาและอ่างทอง
สถานการณ์การผลิตและการตลาดของสินค้าศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านภายใต้โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์: กรณีศึกษาเครื่องจักสาน จังหวัดนครราชสีมาและอ่างทอง
[Abstract]  [Full Text]
พื้นที่เพาะปลูกขั้นต่ำและแบบแผนการเพาะปลูกที่ดีที่สุดโดยเปรียบเทียบในโครงการปฏิรูปที่ดินโครงการย่อย  จังหวัดสระบุรี อุทัยธานี และศรีสะเกษ
พื้นที่เพาะปลูกขั้นต่ำและแบบแผนการเพาะปลูกที่ดีที่สุดโดยเปรียบเทียบในโครงการปฏิรูปที่ดินโครงการย่อย จังหวัดสระบุรี อุทัยธานี และศรีสะเกษ
[Abstract]  [Full Text]
Capturing Coral Reef Benefit Values: Financing Marine Environment Conservation at Phi Phi Islands (in English)
Capturing Coral Reef Benefit Values: Financing Marine Environment Conservation at Phi Phi Islands (in English)
[Abstract]  [Full Text]
มูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจของสัตว์น้ำวัยอ่อน จากการทำประมงปลากะตัก
มูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจของสัตว์น้ำวัยอ่อน จากการทำประมงปลากะตัก
[Abstract]  [Full Text]
ทุนทางสังคม: สังคมต้องร่วมสร้าง
ทุนทางสังคม: สังคมต้องร่วมสร้าง
[Abstract]  [Full Text]หน้าที่ : 1

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com