Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 8 ฉบับที่ 1
วารสาร ปีที่ 8 ฉบับที่ 1
รูปแบบการบริหารจัดการและสถานการณ์การดูแลสุขภาพ: กรณีศึกษากลุ่ม/องค์กรประชาชนที่อยูในภาคเศรษฐกิจไม่เป็นทางการ


จุฑาทิพย์ ภัทราวาท, ดาวน้อย ศรีขจร และ ประจักษ์ ยกย่อง


การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อค้นหารูปแบบการบริการสุขภาพผ่านเครือข่ายกลุ่ม/องค์กรประชาชนที่เหมาะสม นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายในการบริการสุขภาพแก่ประชาชนอย่างถ้วนหน้า จากผลการวิจัยมีข้อเสนอว่า ควรจัดให้มีกองทุนสำหรับระบบบริการสุขภาพในระดับชาติ โดยกลุ่ม/องค์กรประชาชนยังคงทำหน้าที่บริหารจัดการกองทุนที่เกี่ยวกับสวัสดิการการดูแลสุขภาพเช่นเดิม แต่เพิ่มบทบาทให้เข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกองทุนและระบบบริการสุขภาพ และประกอบภารกิจที่สำคัญต่างๆ ได้แก่ จ่ายเงินสมทบกองทุนบริการสุขภาพในระดับชาติ ส่งตัวแทนเข้าไปกำหนดนโยบาย มีส่วนร่วมในการบริหาร จัดการหน่วยงานบริการสุขภาพในระดับชาติ และเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารกับสถานบริการในระดับท้องถิ่นดำเนินโครงการเสริมสร้างสุขภาพในชุมชน คณะผู้วิจัยได้เสนอรูปแบบของระบบบริการสุขภาพที่พึงประสงค์ โดยมีวิสัยทัศน์ระบบบริการสุขภาพที่พึงประสงค์ดังนี้ “ระบบบริการสุขภาพที่ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการอย่างถ้วนหน้าเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการปฏิรูประบบบริการสุขภาพแบบบูรณาการ ซึ่งประกอบด้วยการบริการด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพและการควบคุมป้องกันโรค ที่สามารถตอบสนองความจำเป็นด้านสุขภาพของประชาชนทุกคน และเป็นไปในรูปแบบของระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้”

คำสำคัญ: -

จำนวนผู้เข้าชมบทคัดย่อ 3851 ครั้ง
จำนวนดาวน์โหลดเรื่องเต็ม 3031 ครั้ง

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com