Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 8 ฉบับที่ 1
วารสาร ปีที่ 8 ฉบับที่ 1
โครงการจัดการดินและปุ๋ย: โครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยพืชสด จังหวัดขอนแก่น


นงนุช โสรัตน์


ทรัพยากรดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยส่วนใหญ่มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ำถึงต่ำมาก โครงการปุ๋ยพืชสดจึงเป็นการพัฒนาดินเพื่อใช้งานด้านการผลิตทางการเกษตร การศึกษานี้เลือกพื้นที่อำเภอน้ำพองและอำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น ซึ่งอยู่ในความดูแลของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 และมีการส่งเสริมการทำปุ๋ยพืชสดมาตั้งแต่ พ.ศ.2538 จากการศึกษาพบว่าพืชปุ๋ยสดที่เหมาะสมและเป็นที่นิยมได้แก่ ถั่วพร้า โสนอัฟริกัน และปอเทือง และพบว่าการดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการได้นั้น เกษตรกรสามารถเห็นความแตกต่างจากกการที่สภาพดินมีความร่วนซุยมากขึ้น สีดินเปลี่ยนไปดูดำขึ้น และผลผลิตต่อไร่ของพืชหลักดีขึ้น นอกจากนี้พบว่าจุดแข็งของโครงการคือ ต้นทุนการปลูกต่ำ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นที่พอใจ เป็นต้น จุดอ่อนได้แก่ ปัญหาการปลูกเพื่อเก็บเมล็ดพันธุ์ โอกาสได้แก่ มีหมอดินช่วยงานร่วมกับผู้ปกครองท้องที่ เกษตรกรที่มีที่ดินของตนเองและประกอบการเกษตรเองให้การตอบรับการเข้าร่วมโครงการสูง และการผลิตเมล็ดพันธุ์ให้ผลตอบแทนสุทธิที่น่าสนใจ อุปสรรคได้แก่ ปัญหาด้านแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ เกษตรกรมีความคาดหวังในผลประโยชน์อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับโครงการ เช่น ถนน อ่างเก็บน้ำ เป็นต้น จากการศึกษามีข้อเสนอแนะว่า ควรมีการอบรมเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องให้สามารถตอบข้อสงสัยของเกษตรกรได้ ควรขยายการส่งเสริมโครงการโดยให้เกษตรกรเป็นผู้ร่วมขยายผล และควรมีการดำเนินงานวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ถึงผลประโยชน์สุทธิจากการใช้ปุ๋ยพืชสดเพื่อทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีในการปลูกพืชหลัก

คำสำคัญ: -

จำนวนผู้เข้าชมบทคัดย่อ 3897 ครั้ง
จำนวนดาวน์โหลดเรื่องเต็ม 3212 ครั้ง

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com