Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 8 ฉบับที่ 1
วารสาร ปีที่ 8 ฉบับที่ 1
ความแตกต่างของรายได้และการกระจายรายได้ที่ไม่เท่าเทียมกัน ของครัวเรือนเกษตรกร


สมพร อิศวิลานนท์


ความแตกต่างของรายได้และความไม่เท่าเทียมกันของการกระจายรายได้เป็นปัญหาสังคม ซึ่งเป็นผลมาจากโอกาสที่ไม่เท่าเทียมกันของครัวเรือนอันเป็นผลพวงของนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐ ในบทความนี้เป็นการวิเคราะห์หาปัจจัยที่มีผลต่อความแตกต่างของรายได้และของความไม่เท่าเทียมกันของการกระจายรายได้ โดยใช้ข้อมูลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือนเกษตรในปี 2541/42 ผลการวิเคราะห์ได้สะท้อนให้เห็นว่าลักษณะของครัวเรือนและสภาพแวดล้อมการผลิตเป็นปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่ความแตกต่างของรายได้ และพบว่าแหล่งของรายได้จากการเกษตร นอกการเกษตร และจากการส่งเงินกลับของบุตรหลานมีความสำคัญต่อความไม่เท่าเทียมกันของการกระจายรายได้ ดังนั้นรัฐควรให้ความสนใจกับครัวเรือนขนาดเล็กที่มีเนื้อที่ถือครองต่ำและอยู่ในพื้นที่แห้งแล้งโดยเฉพาะครัวเรือนที่ประกอบอาชีพทำนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือเพราะกลุ่มครัวเรือนเกษตรเหล่านี้มีรายได้ต่ำ การสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรในกลุ่มนี้รัฐควรให้ความสนใจกับนโยบายการสร้างงานในชนบทและการเสริมสร้างกิจกรรมการผลิตนอกการเกษตรโดยเฉพาะอุตสาหกรรมขนาดเล็กในชนบท นอกจากนี้ควรสนับสนุนให้ตลาดสินเชื่อในชนบทเป็นแหล่งเงินทุนที่สำคัญในการเสริมสร้างกิจกรรมการผลิตใหม่ๆ ทั้งการเกษตรและนอกการเกษตรให้กับครัวเรือน ซึ่งการขยายตัวของอุตสาหกรรมขนาดเล็กและตลาดสินเชื่อในชนบทจะก่อให้เกิดการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชน

คำสำคัญ: -

จำนวนผู้เข้าชมบทคัดย่อ 3846 ครั้ง
จำนวนดาวน์โหลดเรื่องเต็ม 6698 ครั้ง

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com