Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 7 ฉบับที่ 2
วารสาร ปีที่ 7 ฉบับที่ 2
แนวทางการพัฒนาองค์กรการเงินชุมชนและเครือข่ายเพื่อการพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน


รังสรรค์ ปิติปัญญา


นโยบายเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการพึ่งตนเองถูกประกาศเป็นนโยบายสำคัญเพื่อสร้างความมั่นคงหรือเป็นหลังอิงให้กับคนในชาติในการต่อสู้กับวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่กลางปี 2540 ภายใต้แนวความคิดนี้นอกจากการผลิตแบบผสมผสานของครัวเรือนเกษตรกรแล้ว การวมกลุ่มกันทำ “ธุรกิจชุมชน” ซึ่ง คนในชุมชนร่วมเป็นเจ้าของ ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ และร่วมกันรับผิดชอบผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ในบรรดาธุรกิจชุมชนด้วยกัน ธุรกิจชุมชนทางการเงิน หรือ องค์กรการเงินชุมชน เป็นธุรกิจชุมชนรูปแรกๆ ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบันองค์กรเหล่านี้จำนวนหนึ่งประสบความสำเร็จ และสามารถแสดงบทบาทได้อย่างโดดเด่นในการให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกและชุมชนด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมไปถึงได้แสดงบทบาทหรือความตั้งใจที่จะพัฒนาระบบสวัสดิการด้านต่างๆ ขึ้นในชุมชนจนหลายฝ่ายเชื่อว่า “องค์กรการเงินชุมชนที่เข็มแข็ง” คือศูนย์กลางหรือโครงสร้างพื้นฐานของการพัฒนาชุมชนแบบบูรณาการและยั่งยืน ยิ่งไปกว่านั้นองค์กรการเงินชุมชนบางส่วนได้ร่วมมือกันในการทำกิจกรรมในลักษณะเครือขายเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สร้างความเข้มแข็งให้แก่กัน รวมไปถึงเพื่อขยายแนวความคิดขององค์กรออกไปสู่สาธารณชนให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งถ้าสามารถขยายไปยังท้องที่ต่างๆ ทั่วประเทศ และทุกแห่งมีความเข้มแข็งแล้ว องค์กรการเงินชุมชนและเครือข่าย ก็จะไม่เป็นแต่เพียงโครงสร้างพื้นฐานของการพัฒนาชุมชนแต่ละชุมชุนเท่านั้นแต่จะกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาด้วย

คำสำคัญ: -

จำนวนผู้เข้าชมบทคัดย่อ 3605 ครั้ง
จำนวนดาวน์โหลดเรื่องเต็ม 3656 ครั้ง

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com