Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 7 ฉบับที่ 2
วารสาร ปีที่ 7 ฉบับที่ 2
มุมมองทางเศรษฐกิจที่รัฐพึงคำนึงในการจัดทำนโยบายส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ
ในจังหวัดนครศรีธรรมราช


สมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล, ศักดา เสนารักษ์, กัลยาณี พรพิเนตพงศ์,
โสภิณ จิระเกียรติกุล และ บัญชา สมบูรณ์สุข


การเกษตรในจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นสาขาเศรษฐกิจที่ครองความสำคัญเป็นอันดับ 1 ของจังหวัดมาช้านานโดยร้อยละ 30.54 ของรายได้ทั้งหมดในจังหวัดในปี พ.ศ.2539 มาจากภาคเกษตรในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมมีส่วนแบ่งของรายได้เพียงร้อยละ 6.48 เท่านั้น (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2542) ฐานการผลิตทางการเกษตรที่สำคัญของจังหวัด ได้แก่ ยางพารา ข้าว ไม้ผลชนิดต่าง ๆ กาแฟ ปาล์มน้ำมัน และผลผลิตทางการประมง เป็นต้น ส่วนปศุสัตว์นั้นจัดได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ยังมีความสำคัญค่อนข้างน้อย กล่าวคือ ในปี พ.ศ.2539 การปศุสัตว์สามารถสร้างรายได้รวมให้กับจังหวัดนครศรีธรรมราชเพียง 1,126 ล้านบาท (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2542) หรือ ร้อยละ 5.9 ของรายได้รวมของภาคเกษตรในจังหวัดเท่านั้น สาขาย่อยการผลิตพืชนั้น แม้ว่าจะครองส่วนแบ่งของรายได้สำคัญสูงสุดถึงร้อยละ 48.7 ของรายได้รวมจากภาคเกษตรของจังหวัด แต่กลับมีปัญหาความไม่มีเสถียรภาพของตลาด ไม่ว่าจะเป็นยางพาราที่ต้องพึ่งพาตลาดโลกเป็นสำคัญ ไม้ผลที่ต้องประสบกับปัญหาการเก็บรักษา กาแฟ นอกจากจะพึ่งตลาดต่างประเทศเป็นหลักและประสบกับปัญหาด้านแรงงานยังต้องเผชิญกับประเทศข้างเคียง เช่น เวียดนาม และลาว กำลังผลิตแข่ง (ศักดิ์ชัย และคณะ, 2540 และ สมบูรณ์, 2540) ส่วนปาล์มน้ำมันนั้นต้องประสบกับปัญหาผลผลิตต่อไร่ต่ำและต้นทุนน้ำมันปาล์มดิบสูงเมื่อเทียบกับประเทศมาเลเซีย นอกจากนั้นภายใต้กรอบการค้าของอาฟต้า ซึ่งจะเป็นผลโดยสมบูรณ์ ในปี พ.ศ.2546 ซึ่งภาษีการนำเข้าน้ำมันปาล์มดิบจะลดลงเหลือร้อยละ 0-5 (สมบูรณ์ และคณะ, 2540) เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันจะต้องประสบกับปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

คำสำคัญ: -

จำนวนผู้เข้าชมบทคัดย่อ 3261 ครั้ง
จำนวนดาวน์โหลดเรื่องเต็ม 1938 ครั้ง

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com