Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 7 ฉบับที่ 2
วารสาร ปีที่ 7 ฉบับที่ 2
การวิเคราะห์หาขนาดฟาร์มเลี้ยงแม่โคเนื้อที่เหมาะสมในเชิงธุรกิจสำหรับเกษตรกรรายย่อย


วินัย พุทธกูล และ สมศักดิ์ เพรียบพร้อม


การเลี้ยงโคเนื้อของประเทศไทย ได้มีการปรับเปลี่ยนและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงด้านการผลิตทางการเกษตร และความต้องการบริโภคเนื้อที่เพิ่มขึ้น การเปลี่ยนแปลงด้านการผลิตแบบดั้งเดิมมาเป็นรูปแบบการค้ามากขึ้นต้องใช้เครื่องทุ่นแรง โดยเฉพาะรถไถมาแทนแรงงานสัตว์มากขึ้น ทำให้ความต้องการเลี้ยงโคไว้เพื่อใช้งานในการเกษตรน้อยลงตามลำดับ ในขณะที่ความต้องการบริโภคเนื้อโคได้ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรและรายได้เฉลี่ยของประชากร ตลอดจนมีจำนวนนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ปริมาณการผลิตโคเนื้อของไทยเพิ่มขึ้นไม่ทันกับความต้องการ จากตัวเลขประมาณการจำนวนโคเนื้อในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 (2534-2539) โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรมีอัตราเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยเพียงร้อยละ 0.75 ต่อปี โดยเพิ่มจาก 729,940 ตัวในปี 2535 เป็น 752,080 ตัวในปี 2539 ในขณะที่ปริมาณความต้องการบริโภคโคเนื้อมีอัตราเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี โดยเพิ่มจาก 848,010 ตัวในปี 2535 เป็น 936,610 ตัวในปี 2539 ซึ่งมากเกินกว่าความสามารถที่ผลิตได้ แต่เนื่องจากมีการลักลอบนำเข้าโคตามบริเวณชายแดนทำให้สามารถชดเชยปริมาณการผลิตที่ขาดแคลนได้ การลับลอบนำเข้าโคดังกล่าวทำให้เกิดผลเสียแก่ผู้ผลิตโคเนื้อภายในประเทศกล่าวคือ ทำให้ผู้เลี้ยงขายโคเนื้อได้ราคาต่ำกว่าที่ควรจะเป็น ส่งผลให้ขาดแรงจูงใจในการพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพดี ด้านผู้บริโภคแม้ว่าจะได้บริโภคเนื้อโคที่มีราคาถูก แต่เมื่อคำนึงถึงคุณภาพและสุขอนามัยของเนื้อโคลักลอบซึ่งมีคุณภาพต่ำย่อมไม่เป็นผลดีต่อคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค และทางด้านภาครัฐก็ต้องขาดรายได้ในรูปของภาษีอากร อีกทั้งขาดความเชื่อถือจากประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาการเลี้ยง และขยายการผลิตโคเนื้อโดยเฉพาะโคเนื้อคุณภาพดี เพื่อสนองความต้องการภายในประเทศที่เพิ่มขึ้นและทดแทนการนำโคเนื้อคุณภาพดีที่มีแนวโน้มการนำเข้าเพิ่มขึ้นทุกปี คิดเป็นมูลค่าไม่ต่ำกว่าปีละ 100-200 ล้านบาท การเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพดีเพื่อการค้ามี 2 ลักษณะ คือ การเลี้ยงแม่พันธุ์เพื่อผลิตลูก และการเลี้ยงโคขุน ขนาดของฟาร์มที่เลี้ยงมีหลายขนาด ตั้งแต่การเลี้ยงแบบรายย่อยเพียง 2-3 ตัว จนถึงขนาดใหญ่ที่เลี้ยงโคเป็นจำนวนมาก มีการจัดการที่ดีและลงทุนสูง การขยายการเลี้ยงโคเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอกับความต้องการ จำเป็นต้องเพิ่มการเลี้ยงทั้งสองลักษณะดังกล่าวให้มากขึ้น อย่างไรก็ตามสำหรับเกษตรกรรายย่อยหากเปรียบเทียบจำนวนฟาร์มที่เลี้ยงโคทั้งสองลักษณะ กล่าวได้ว่ามีการเลี้ยงโคเพื่อผลิตลูกจำนวนค่อนข้างน้อยอยู่มาก ทั้งนี้เนื่องจากการเลี้ยงแม่โคเพื่อผลิตลูกต้องใช้เงินลงทุนสูง และใช้เวลาค่อนข้างนานจึงจะคืนทุน (อย่างน้อย 5 ปี) แต่หากพิจารณาในแง่โอกาสทางอาชีพแล้วกล่าวได้ว่า การเลี้ยงแม่โคเพื่อผลิตลูกมีความเสี่ยงต่อการขาดทุนค่อนข้างต่ำ เนื่องจากในปัจจุบันประเทศไทยกำลังอยู่ในภาวะขาดแคลนลูกโค และมีแนวโน้มจะขาดแคลนต่อเนื่องไปอีกในอนาคต ทำให้ลูกโคหาซื้อได้ยากและราคาสูง แต่ปัญหาหนึ่งที่ผู้เลี้ยงรายย่อยหรือผู้สนใจเลี้ยงแม่โคเนื้อเพื่อผลิตลูกจำหน่ายจะต้องตัดสินใจอย่างรอบคอบ คือ ควรจะเลี้ยงแม่โคกี่ตัวจึงจะให้ผลตอบแทนสูงสุด เมื่อคำนึงถึงข้อจำกัดด้านเงินทุน แรงงาน ที่ดิน และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น ในการวิเคราะห์ขนาดฟาร์มที่นำเสนอในบทความนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อหาขนาดฟาร์มหรือจำนวนการเลี้ยงแม่โคเนื้อที่เหมาะสมในเชิงธุรกิจ สำหรับเกษตรรายย่อยที่เลี้ยงโคเนื้อคุณภาพดีเพื่อการค้าหรือเป็นอาชีพหลัก วิธีการหาขนาดฟาร์มที่เหมาะสมที่ใช้ในการศึกษาคือ การวิเคราะห์แบบจำลองโปรแกรมเชิงเส้นตรง (Linear Programming หรือ LP)

คำสำคัญ: -

จำนวนผู้เข้าชมบทคัดย่อ 4706 ครั้ง
จำนวนดาวน์โหลดเรื่องเต็ม 2890 ครั้ง

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com