Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 7 ฉบับที่ 1
วารสาร ปีที่ 7 ฉบับที่ 1
การสัมมนาวิชาการ เรื่อง ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรของไทย


กองบรรณาธิการ


การสัมมนาการทางวิชาการเรื่อง “ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรของไทย” ได้จัดขึ้นโดยนิสิตปริญญาโทเศรษฐศาสตร์เกษตร (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นิสิตและบุคคลทั่วไปได้ทราบถึงความสำคัญของการพัฒนาภาคเกษตรและการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรโดยเฉพาะอุตสาหกรรมทางด้านอาหารที่มีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีโอกาสนำความรู้ทางด้านทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์และปัญหาทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในภาคการเกษตรของประเทศ รวมทั้งหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยอาศัยการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมเกษตรเป็นหลัก นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มประสบการณ์ ตลอดจนการเรียนรู้สิ่งต่างๆ จากท่านผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสี่ท่านที่มีประสบการณ์และเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตร ไม่ว่าจะเป็นทางด้านนโยบายหรือทางด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ได้แก่ นายเนวิน ชิดชอบ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บรรยายในหัวข้อเรื่อง “นโยบายเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศไทย” จากนั้นเป็นการบรรยาย โดย นายวิวัฒน์ ไม้แก่นสาร ผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ในหัวข้อ “โครงสร้างอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศไทย” และ ดร.สุภกร ชโยวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอาหารบรรยายในหัวข้อ “ศักยภาพการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรในประเทศไทยและทิศทางในอนาคต” และ ดร.ชำนาญ ศิริรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานและตรวจสอบสินค้าเกษตร บรรยายในหัวข้อ “ปัญหาและอุปสรรคทางการสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรที่ไม่ใช่ภาษีและการปรับตัวทางด้านอุตสาหกรรมเกษตรในอนาคต” การจัดสัมมนาครั้งนี้จะได้ทำให้ผู้เข้าร่วมสัมมนารับความรู้และประโยชน์จากเรื่องที่บรรยายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องโครงสร้างและศักยภาพของการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรในประเทศไทย ปัญหาและอุปสรรคทางการค้าสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรที่ไม่ใช่ภาษี ตลอดจนบทบาทของรัฐที่มีต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรของไทยในอนาคต

คำสำคัญ: -

จำนวนผู้เข้าชมบทคัดย่อ 3540 ครั้ง
จำนวนดาวน์โหลดเรื่องเต็ม 2469 ครั้ง

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com