Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 7 ฉบับที่ 1
วารสาร ปีที่ 7 ฉบับที่ 1
เกษตรกรรมไทยจะไปทิศทางไหน?


เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์


ในอดีตเกษตรกรรมของไทยถือว่าเป็นภาคเศรษฐกิจที่มีความสำคัญ เนื่องจากผลผลิตทางการเกษตรเป็นสัดส่วนสูงในผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศและภาคการเกษตรยังเป็นแหล่งจ้างงานใหญ่ที่สุดในประเทศ อย่างไรก็ตามสถานการณ์เกษตรกรรมของไทยในปัจจุบันกำลังลดความสำคัญลงเรื่อยๆ ถึงแม้ว่าสินค้าเกษตรหลายรายการที่ประเทศไทยยังครองส่วนแบ่งมากที่สุดในตลาดโลกหรือส่งออกเป็นอันดับหนึ่งในสิบของโลก และเกษตรกรยังคงเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ แต่มูลค่าผลผลิตของภาคการเกษตรที่เคยเป็นผลผลิตส่วนใหญ่กลับมีสัดส่วนเหลือเพียง 1 ใน 10 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเท่านั้น เกษตรกรจำนวนมากยังอยู่ในภาวะที่ยากจน แม้ว่าสัดส่วนของประชากรภาคการเกษตรมีทิศทางที่ลดลงโดยตลอด ถึงกระนั้นครัวเรือนเกษตรก็ยังมีจำนวนเพิ่มขึ้น ในทางตรงกันข้ามที่ดินแหล่งน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและปัจจัยการผลิตอื่นๆ มีอยู่อย่างจำกัด และสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรมยิ่งทำให้ความจำกัดของภาคการเกษตรมีมากขึ้นประกอบกับการที่ดูเหมือนว่าภาคการเกษตรได้รับความสำคัญน้อยกว่าภาคเศรษฐกิจอื่นๆ มาโดยตลอดภาคการเกษตรของไทยจึงยังคงมีประสิทธิภาพต่ำในการผลิตเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศคู่แข่ง แต่สาเหตุส่วนหนึ่งที่ทำให้สินค้าเกษตรของไทยยังสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกก็เนื่องจากการบิดเบือนต้นทุนการผลิตของภาคการเกษตร โดยเฉพาะต้นทุนแรงงานและน้ำสำหรับการเกษตร โดยเฉพาะต้นทุนแรงงานและน้ำสำหรับการเกษตร รวมทั้งการอุดหนุนและแทรกแซงราคาของภาครัฐ ในขณะที่สภาพแวดล้อมของเศรษฐกิจโลกกำลังก้าวเข้าสู่ยุคการค้าเสรี สิ่งนี้ได้บีบให้ประเทศไทยซึ่งเป็นสมาชิกของระบบเศรษฐกิจโลกต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น และยิ่งการกีดกันทางการค้าในรูปแบบใหม่ๆ ได้ถูกนำออกมาใช้มากขึ้นเรื่อยๆ เกษตรกรรมของไทยก็ยิ่งต้องเผชิญกับความท้าทายใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วกว่าในอดีตมากสถานการณ์ของภาคเกษตรของไทยจึงเป็นประเด็นที่ควรให้ความสนใจว่าจะมีแนวโน้มเป็นอย่างไรหรือควรจะผลักดันไปในทิศทางใดจึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อตัวเกษตรกรเองและต่อภาพรวมของประเทศ

คำสำคัญ: -

จำนวนผู้เข้าชมบทคัดย่อ 3159 ครั้ง
จำนวนดาวน์โหลดเรื่องเต็ม 7468 ครั้ง

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com