Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 7 ฉบับที่ 1
วารสาร ปีที่ 7 ฉบับที่ 1
ผลของการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ให้เป็นหลักทรัพย์: กรณีศึกษาธนาคารอาคารสงเคราะห์


พิทวัส ตันติวัฒน์ และ ชลลดา หลวงพิทักษ์


ธนาคารอาคารสงเคราะห์เป็นสถาบันการเงินหนึ่งมีบทบาทสำคัญในการให้บริการทางด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัยแก่ประชาชนทั่วไป โดยมีปริมาณสินเชื่อที่อยู่อาศัยเป็นสัดส่วนร้อยละ 94.96 ของปริมาณสินทรัพย์รวม แหล่งที่มาของเงินทุนของธนาคารอาคารสงเคราะห์มาจากการรับฝากเงิน การกู้เงินจากทั้งภายในและภายนอกประเทศจากสภาวะแนวโน้มความต้องการเงินทุนเพิ่มขึ้นโดยตลอด ถ้าหากธนาคารอาคารสงเคราะห์สามารถนำเอาสินเชื่อที่อยู่อาศัยมาทำการแปลงให้เป็นหุ้นกู้เพื่อขายให้กับนักลงทุนตามแนวทางการแปลงสินทรัพย์ให้เป็นหลักทรัพย์ (Securitization) น่าจะก่อให้เกิดสภาพคล่องและเพิ่มแหล่งเงินทุนให้กับธนาคารอาคารสงเคราะห์มากยิ่งขึ้น การศึกษาในที่นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงลู่ทางการทำ Securitization โดยจะศึกษาถึงลักษณะโครงสร้างและสถานะทางการเงินก่อนและหลังการทำ Securitization โดยใช้อัตราส่วนทางการเงินและเปรียบเทียบต้นทุนในการทำ Securitization กับต้นทุนในการกู้ยืมเงินผ่านทางธนาคารพาณิชย์ทั่วไปโดยใช้ข้อมูลจากงบการเงินของธนาคารอาคารสงเคราะห์ระหว่างปี พ.ศ.2539 ถึง พ.ศ.2540 มาทำการศึกษา

คำสำคัญ: -

จำนวนผู้เข้าชมบทคัดย่อ 3821 ครั้ง
จำนวนดาวน์โหลดเรื่องเต็ม 2382 ครั้ง

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com