Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 7 ฉบับที่ 1
วารสาร ปีที่ 7 ฉบับที่ 1
ลักษณะของเทคนิคการผลิตและศักยภาพในการสร้างงานทางตรงและทางอ้อมของภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย


อมรทิพย์ แท้เที่ยงธรรม


ภาคอุตสาหกรรมนับเป็นภาคเศรษฐกิจหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและได้ทวีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับภาคเกษตรกรรม จากการที่โครงสร้างทางเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะดังกล่าว ทำให้รัฐบาลเล็งเห็นถึงความสำคัญของภาคอุตสาหกรรม จึงได้มีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวคือ ให้มีการปรับโครงสร้างของภาคอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแนวทางการปรับโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจโดยส่วนรวม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ระบบเศรษฐกิจเกิดการขยายตัวและเกิดการสร้างงาน หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมอย่างเหมาะสมจะทำให้ประเทศมีอัตราความเจริญเติบโตในระดับที่สูง และหากภาคอุตสาหกรรมที่เจริญเติบโตขึ้นก่อให้เกิดความต้องการในแรงงานที่เพิ่มขึ้น การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมก็จะเป็นแหล่งดูดซับแรงงานที่มีอยู่อย่างเหลือเฟือของภาคเกษตรกรรมได้

คำสำคัญ: -

จำนวนผู้เข้าชมบทคัดย่อ 3030 ครั้ง
จำนวนดาวน์โหลดเรื่องเต็ม 2247 ครั้ง

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com