Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 7 ฉบับที่ 1
วารสาร ปีที่ 7 ฉบับที่ 1
การประเมินมูลค่าผลประโยชน์ทางด้านนันทนาการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง จังหวัดสงขลาและสตูล โดยวิธีต้นทุนการเดินทาง (Travel Cost Method: TCM)


ฤทธิชัย วุ้นศิริ, สุธัญญา ทองรักษ์, สมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล และ
ศักดิ์ชัย คีรีพัฒน์


การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ยวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้างและประเมินมูลค่าผลประโยชน์ทางด้านนันทนาการของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง จังหวัดสงขลาและสตูลในปี พ.ศ.2542 โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้างทั้งสิ้น 113 ราย เป็นตัวอย่างจากนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในวันหยุดราชการ 200 ราย และวันทำงานตามปกติ 113 ราย วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลต่ออัตราการมาท่องเที่ยว และประเมินมูลค่าความเต็มใจที่จะจ่ายของนักท่องเที่ยว โดยวิธีต้นทุนการเดินทาง (Travel Cost Method: TCM) ผลการศึกษาชี้ว่าปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการมาท่องเที่ยวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง ณ ระดับความเชื่อมั่นทางสถิติ 99% มีเพียงปัจจัยเดียวคือค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปกลับระหว่างที่พักกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง ส่วนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปกลับระหว่างที่พักกับแหล่งนันทนาการทดแทนอื่นๆ รายได้เฉลี่ย และการศึกษาของประชากรไม่มีผลต่ออัตราการมาท่องเที่ยว ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการท่องเที่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปกลับระหว่างที่พักกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง มูลค่าผลประโยชน์ทางด้านนันทนาการของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้างนี้จะช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป ทราบว่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้างมีค่าหรือมีราคาขั้นต่ำในปี พ.ศ.2542 เท่ากับ 35.5 ล้านบาท มูลค่าของผลประโยชน์ทางด้านนันทนาการนี้เปลี่ยนแปลงตามค่าใช้จ่ายในการเดินทางของนักท่องเที่ยวและจำนวนนักท่องเที่ยว ฉะนั้นถ้ามีการจัดการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้างที่ดีก็จะดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้มูลค่าของผลประโยชน์ทางด้านนันทนาการเพิ่มขึ้นด้วย และช่วยส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา หรือไม่ทำลายความสวยงามตามธรรมชาติ เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างยั่งยืนสืบต่อไป

คำสำคัญ: -

จำนวนผู้เข้าชมบทคัดย่อ 4218 ครั้ง
จำนวนดาวน์โหลดเรื่องเต็ม 3054 ครั้ง

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com