Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 6 ฉบับที่ 2
วารสาร ปีที่ 6 ฉบับที่ 2
สะกดรอยตามนิสิตปริญญาโทไปดูงานเอ็กซ์โปที่คุนหมิง


บุญเติม ติระวัฒนประเสริฐ


”ณ สถานที่แห่งหนึ่ง...ที่ซึ่งทุกคนมีความสุขและภาคภูมิใจในความเป็นเกษตร...เพราะงานเกษตร ให้ทั้งอาหาร และแต่งแต้มสีสรรให้กับโลกเล็กๆ ใบนี้ ที่นั่น...เอ็กซ์โป’99 ณ เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน ประเทศจีน”...

คำสำคัญ: -

จำนวนผู้เข้าชมบทคัดย่อ 2830 ครั้ง
จำนวนดาวน์โหลดเรื่องเต็ม 1587 ครั้ง

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3405292 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com