Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 6 ฉบับที่ 2
วารสาร ปีที่ 6 ฉบับที่ 2
ยุทธศาสตร์การเพิ่มผลผลิตภาคการเกษตรของไทย


เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์


ภาคเกษตรของไทยนับเป็นภาคการผลิตที่มีความแข็งแกร่งมาเป็นเวลาช้านาน ภูมิประเทศและภูมิอากาศมีความเหมาะสมในการทำการเกษตร ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายของทรัพยากรทางชีวภาพยังเป็นปัจจัยเอื้อต่อการผลิตทางการเกษตร ทำให้สินค้าเกษตรของไทยหลายรายการสามารถครองส่วนแบ่งตลาดติดอันดับต้นๆ ของโลกในปัจจุบัน นอกจากนี้ภาคเกษตรถือเป็นโครงสร้างที่ดูดซับปัญหาทางสังคมที่เป็นผลกระทบจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ เนื่องจากภาคการเกษตรรองรับแรงงานมากกว่าครึ่งหนึ่งของแรงงานทั้งหมดภายในประเทศ

คำสำคัญ: -

จำนวนผู้เข้าชมบทคัดย่อ 2795 ครั้ง
จำนวนดาวน์โหลดเรื่องเต็ม 2343 ครั้ง

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3395503 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com