Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 6 ฉบับที่ 2
วารสาร ปีที่ 6 ฉบับที่ 2
การประกอบอาชีพส่วนตัวของบัณฑิตสาขาสังคมศาสตร์


เพ็ญแข แสงแก้ว


การวิจัยเรื่องการประกอบอาชีพส่วนตัวของบัณฑิตสาขาสังคมศาสตร์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวโน้มของการประกอบอาชีพส่วนตัวของบัณฑิตใหม่สาขาสังคมศาสตร์ ศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะทั่วไปและคุณลักษณะของความเป็นผู้ประกอบการของบัณฑิตสาขาสังคมศาสตร์ที่ประกอบอาชีพส่วนตัวและอาชีพอื่น ศึกษาสถานภาพการประกอบอาชีพของบัณฑิตสาขาสังคมศาสตร์และศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจำแนกบัณฑิตสาขาสังคมศาสตร์ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มอาชีพส่วนตัว และกลุ่มอาชีพอื่นผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ อัตราการประกอบอาชีพส่วนตัวของบัณฑิตใหม่สาขาสังคมศาสตร์ในอดีตช่วงปี พ.ศ.2522-2539 อยู่ในระดับที่ต่ำมาก (ร้อยละ 3.4-7.92 เท่านั้น) และจากการพยากรณ์คาดว่าอัตราการประกอบอาชีพส่วนตัวของบัณฑิตใหม่สาขาสังคมศาสตร์ปี 2540 ลดลงเหลือเพียงร้อยละ 1.90 เท่านั้น จากการสำรวจพบว่า การประกอบอาชีพของบัณฑิตสาขาสังคมศาสตร์ ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะทางประชากรและภูมิหลังทางครอบครัวได้แก่ เขตที่อยู่อาศัย อายุ สถานภาพสมรส การศึกษาของมารดา และสัดส่วนของจำนวนพี่-น้อง ที่ประกอบอาชีพส่วนตัว นอกจากนี้ยังพบว่า คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการโดยรวมของบัณฑิตที่ประกอบอาชีพส่วนตัวไม่ได้สูงกว่าบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอื่นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติแต่บัณฑิตที่ประกอบอาชีพส่วนตัวมีความความกล้าเสี่ยงในระดับปานกลาง และมีความรอบรู้สูงกว่าบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอื่นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ บัณฑิตที่ประกอบอาชีพส่วนตัวส่วนใหญ่เข้าสู่อาชีพนี้เพราะต้องช่วยกิจการของครอบครัว โดยนำความรู้ที่เรียนมาประยุกต์ใช้กับงานได้ไม่มากนัก และจากผลการวิเคราะห์จำแนกประเภทพบว่า ตัวแปรทั้ง 14 ตัวแปร ได้แก่ เพศ อายุ การเป็นบุตรคนแรก เกรดเฉลี่ย การมีเชื้อชาติจีน การประกอบอาชีพส่วนตัวของบิดา การประกอบอาชีพส่วนตัวของพี่-น้อง การศึกษาโดยเฉลี่ยของบิดา-มารดา การศึกษาโดยเฉลี่ยของพี่-น้อง การเปลี่ยนอาชีพ เป้าหมายในการประกอบอาชีพ ความชอบอาชีพส่วนตัว และความพร้อมในในด้านเงินทุนสามารถจำแนกบัณฑิตสาขาสังคมศาสตร์ออกเป็น 2 กลุ่มอาชีพดังกล่าว ได้ถูกต้องร้อยละ 87.8 การวิจัยครั้งนี้ได้ข้อเสนอแนะว่า ควรสร้างหรือปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้บัณฑิตได้มีพื้นความรู้และทักษะที่จะนำไปใช้ในการประกอบอาชีพส่วนตัวได้อย่างมีศักยภาพ นอกจากนี้รัฐและเอกชนควรร่วมมือกันในการจัดฝึกอบรมเพื่อเป็นการเตรียมบัณฑิตเข้าสู่อาชีพส่วนตัวด้วยความมั่นใจมากขึ้น และรัฐควรจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อให้บัณฑิตกู้ยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยต่ำไปก่อตั้งกิจการได้ด้วยตนเอง

คำสำคัญ: -

จำนวนผู้เข้าชมบทคัดย่อ 3525 ครั้ง
จำนวนดาวน์โหลดเรื่องเต็ม 2508 ครั้ง

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com