Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 6 ฉบับที่ 2
วารสาร ปีที่ 6 ฉบับที่ 2
กลยุทธ์การเปิดเสรีการค้าบริการสาขาท่องเที่ยวของไทย


รสดา เวษฎาพันธุ์


ประเทศพัฒนาแล้วได้พยายามผลักดันให้มีการเจรจาการค้าภาคบริการในการเจรจาการค้าหลายฝ่ายของแกตต์ (General Agreement on Tariffs and Trade: GATT) รอบอุรุกวัย เนื่องจากการค้าภาคบริการระหว่างประเทศมีการขยายตัว และมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ ผลการเจรจารอบอุรุกวัยปรากฏมาอยู่ในรูปของความตกลงต่างๆ ซึ่งครอบคลุมทั้งเรื่องการค้าสินค้า ความตกลงว่าด้วยการค้าบริการ (General Agreement on Trade in Services: GATS) และเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งความตกลงจัดตั้งองค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) ดั้งนั้น จึงมีความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการระหว่างประเทศฉบับแรกนับตั้งแต่เริ่มมีการเจรจาแกตต์ครั้งแรกในปี พ.ศ.2491 โดยผลการเจรจารอบอุรุกวัยทุกเรื่องได้รวมอยู่ในกรรมสารสุดท้าย ผลการเจรจารอบอุรุกวัยได้เปิดให้ประเทศต่างๆ เข้าร่วมการเจรจาลงนามในเมืองมาร์ราเกซ ประเทศมอร็อคโค เมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ.2537 และมีการจัดตั้งองค์การการค้าโลกขึ้น ตั้งแต่วันที่1 มกราคม พ.ศ.2538

คำสำคัญ: -

จำนวนผู้เข้าชมบทคัดย่อ 3131 ครั้ง
จำนวนดาวน์โหลดเรื่องเต็ม 2263 ครั้ง

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com