Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 6 ฉบับที่ 1
วารสาร ปีที่ 6 ฉบับที่ 1
กลยุทธทางการตลาดเพื่อความอยู่รอดและความสำเร็จของธุรกิจชุมชน


เดชรัต สุขกำเนิด และ รุ่งทิพย์ สุขกำเนิด


ในปัจจุบันนี้แนวคิดในการรวมกลุ่มกันทำธุรกิจชุมชนโดยคนในชุมชนร่วมกันเป็นเจ้าของ ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ และร่วมกันรับผิดชอบ ผลที่เกิดจากการดำเนินงาน ได้รับการยอมรับกันอย่างแพร่หลายว่าเป็นเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาให้เศรษฐกิจชุมชนมีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน (รังสรรค์ ปิติปัญญา, 2541; 99) เพราะเป็นการเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับสมาชิกของชุมชน และยังเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนได้มีโอกาสในการเรียนรู้วิธีการทำธุรกิจ และการจัดการงานร่วมกันทั้งเพื่อผลประโยชน์ของตนเองและส่วนรวม ซึ่งความสามารถในการจัดการที่เพิ่มขึ้นนี้สามารถนำมาใช้ในการพัฒนาชุมชน และปรับตัวเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคต (Decharut Sukkumnoed, 1997; 1) ดังนั้นการพัฒนาธุรกิจชุมชนจึงเป็นยิ่งกว่าการสร้างอาชีพเสริมเพื่อรองรับการตกงานจากภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ หากแต่ถือเป็นกระบวนการในการพัฒนาคน และการเพิ่มขีดความสามารถและพลังของชุมชนในการบริหารจัดการชุมชนของตนเอง

คำสำคัญ: -

จำนวนผู้เข้าชมบทคัดย่อ 3324 ครั้ง
จำนวนดาวน์โหลดเรื่องเต็ม 2659 ครั้ง

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com