Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 6 ฉบับที่ 1
วารสาร ปีที่ 6 ฉบับที่ 1
การพัฒนาอุตสาหกรรมของชุมชน: กรณีศึกษาสหกรณ์พัฒนาประชากร
และชุมชนลำไทรโยง จำกัด


รังสรรค์ ปิติปัญญา


นับตั้งแต่กลางปี 2540 เศรษฐกิจของไทยที่เคยเฟื่องฟูมาตลอดในช่วงเกือบ 4 ทศวรรษที่ผ่านมา ตกต่ำลงอย่างรวดเร็ว สถาบันการเงินที่ถือว่าเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาจำนวนมากประสบปัญหาจนต้องปิดกิจการลง และส่งผลต่อเนื่องไปยังธุรกิจอื่นๆ อย่างรุนแรง ธุรกิจจำนวนมากต้องหยุดดำเนินการประชาชนจำนวนมากถูกเลิกจ้าง และกลายเป็นปัญหาใหญ่ของสังคม ในขณะเดียวกันภาคชนบทและภาคเกษตรถูกมองว่าจะเป็นทางออกของสังคมไทย เศรษฐกิจชุมชนเพื่อการพึ่งตนเองถูกประกาศเป็นนโยบายสำคัญเพื่อสร้างความมั่นคงหรือเป็นหลังอิงให้กับคนในชาติ ภายใต้แนวความคิดนี้ การรวมกลุ่มกันทำ “ธุรกิจชุมชน” ซึ่ง เป็นธุรกิจของชุมชน คนในชุมชนร่วมกันเป็นเจ้าของ ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ และร่วมกันรับผิดชอบผลที่เกิดจากการดำเนินงาน ถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาให้เศรษฐกิจชุมชนมีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน เมื่อพิจารณาย้อนไปในอดีตพบว่า “ธุรกิจชุมชน” ไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับประเทศไทย การรวมกลุ่มกันเพื่อทำธุรกิจชุมชนเป็นรูปร่างชัดเจนและเป็นทางการตั้งแต่ปี 2459 เมื่อมีการจัดตั้งสหกรณ์หาทุนขึ้น สำหรับธุรกิจชุมชนอุตสาหกรรมเริ่มต้นอย่างเป็นทางการในปี 2484 จากนั้นได้มีการขยายการจัดตั้งออกไปจำนวนมาก อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมาธุรกิจชุมชนรูปนี้ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร จนเกิดข้อสงสัยว่า ชุมชนหรือธุรกิจชุมชนมีศักยภาพในการทำธุรกิจอุตสาหกรรมหรือไม่ ท่ามกลางข้อสงสัยดังกล่าว ธุรกิจชุมชนจำนวนหนึ่งได้แสดงให้เห็นว่ามีความเป็นไปได้ที่จะดำเนินกิจการด้านอุตสาหกรรมได้สำเร็จในระดับที่น่าพอใจ และน่าจะได้ศึกษาเพื่อถอดประสบการณ์ มาเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบซึ่งจะมีประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนางานด้านนี้ในอนาคต สำหรับบทความนี้ใคร่ขอนำเสนอประสบการณ์ของ “สหกรณ์พัฒนาประชากรและชุมชนลำไทรโยง จำกัด” ซึ่งได้ดำเนินธุรกิจ อุตสาหกรรมมาระยะหนึ่งและพัฒนาจนงานด้านนี้กลายเป็นงานหลักขององค์กร

คำสำคัญ: -

จำนวนผู้เข้าชมบทคัดย่อ 3610 ครั้ง
จำนวนดาวน์โหลดเรื่องเต็ม 1729 ครั้ง

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com