Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 6 ฉบับที่ 1
วารสาร ปีที่ 6 ฉบับที่ 1
การทดสอบความมั่นคงของสถาบันการเงินโดยใช้แบบจำลอง Logit model


วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย


จากการที่ประเทศไทยต้องประสบกับปัญหาภาวะการณ์ตกต่ำทางเศรษฐกิจนับตั้งแต่ปี 2539 เป็นต้นมา จนกระทั่งทำให้สถาบันการเงินหลายแห่งต้องประสบกับปัญหาในเรื่องของการขาดสภาพคล่องทางด้านการเงินและปัญหาของหนี้เสีย (โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนี้เสียที่เกิดจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์) ส่งผลให้เกิดความไม่มั่นคงในระบบสถาบันการเงินและวิกฤติการณ์ทางการเงินของประเทศตามมา จนในที่สุดทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้ออกคำสั่งให้ระงับการดำเนินกิจการของบริษัทเงินทุน และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ จำนวน 16 แห่ง เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2540 พร้อมทั้งให้บริษัทที่ถูกระงับการดำเนินกิจการเสนอแผนการแก้ไขฐานการเงินต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ภายใน 14 วัน นอกจากนี้ทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้มีการประกาศสั่งระงับการดำเนินกิจการของบริษัทเงินทุนและบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เพิ่มเติมอีกจำนวน 42 แห่ง ในวันที่ 5 สิงหาคม 2540 รวมมีบริษัทที่ถูกสั่งระงับการดำเนินงานทั้งสิ้น 58 แห่ง จากบริษัทเงินทุนและบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่มีอยู่ทั้งสิ้น 91 แห่ง ซึ่งในภายหลังทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการออกคำสั่ง ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2540 เพื่อให้ระงับการดำเนินการอย่างถาวรกับบริษัทเงินทุนและบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ จำนวน 56 แห่ง โดยมีเพียง 2 บริษัทเท่านั้นที่แผนการแก้ไขฟื้นฟูฐานะกิจการได้รับความเห็นชอบจากองค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน หรือ ปรส. และยังสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ ดังนั้นจึงทำให้เหลือบริษัทเงินทุนและบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ยังคงประกอบธุรกิจต่อไปได้เพียง 35 บริษัทนอกจากนี้ในปี 2541 ที่ผ่านมา ธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้ทำการเข้าแทรกแซงกิจการของสถาบันการเงิน อันประกอบด้วยธนาคารพาณิชย์จำนวน 6 แห่ง บริษัทเงินทุนและบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ จำนวน 12 แห่ง โดยการสั่งลดทุน เพิ่มทุน และเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการของสถาบันการเงิน รวมทั้งได้มีการออกประกาศเรื่อง แนวทางการฟื้นฟูสถาบันการเงินที่ถูกแทรกแซง เมื่อวันที่14 สิงหาคม 2541 หรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปในชื่อของ “มาตรการ 14 สิงหาฯ” ซึ่งทำให้เกิดการควบรวมกิจการและการปิดตัวลงของสถาบันการเงินอีกหลายแห่ง

คำสำคัญ: -

จำนวนผู้เข้าชมบทคัดย่อ 3573 ครั้ง
จำนวนดาวน์โหลดเรื่องเต็ม 1984 ครั้ง

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com