Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 6 ฉบับที่ 1
วารสาร ปีที่ 6 ฉบับที่ 1
การศึกษาผลกระทบและการพัฒนาระบบการเก็บรักษาน้ำมันสำรองตามกฎหมายไทย


อภิสิทธิ์ อิสริยานุกูล, นงนุช โสรัตน์ และ จุฑาทิพย์ ภัทราวาท


เนื่องจากในปัจจุบันทางราชการได้กำหนดให้มีการเก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิงสำรองตามกฎหมายไว้ โดยมิได้บังคับให้มีการสำรองกระจายไปในพื้นที่ต่างๆ ทำให้การเก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิงส่วนใหญ่อยู่ภายในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งเมื่อเกิดวิกฤติการณ์ เช่น น้ำท่วม หรือการประท้วงปิดเส้นทางการขนส่งจากส่วนกลางไปส่วนภูมิภาค ก็อาจเกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงในพื้นที่ห่างไกล ดังนั้นเพื่อเป็นการพัฒนาระบบการเก็บน้ำมันสำรองตามกฎหมายให้มีการกระจายไปทั่วประเทศ โดยมิให้เป็นภาระกับผู้ค้าน้ำมันเกินความจำเป็น ทั้งนี้เพื่อป้องกันการขาดแคลนน้ำมันในยามฉุกเฉิน อันจะส่งผลให้เกิดความมั่นคงทางด้านพลังงานของประเทศมากยิ่งขึ้น จึงเห็นควรทำการศึกษาวิเคราะห์ถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของการกำหนดให้มีการกระจายแหล่งเก็บน้ำมันสำรอง และอัตราสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงผันแปรสำหรับน้ำมันแต่ละชนิด รวมทั้งประเมินความจำเป็นและผลกระทบทั้งทางการเงินและเศรษฐกิจด้วย

คำสำคัญ: -

จำนวนผู้เข้าชมบทคัดย่อ 3097 ครั้ง
จำนวนดาวน์โหลดเรื่องเต็ม 2439 ครั้ง

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com