Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 6 ฉบับที่ 1
วารสาร ปีที่ 6 ฉบับที่ 1
เครื่องปรุงรสสำคัญไฉน... มารู้จักอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งรสอาหารกันเถอะ


สุมาลี สันติพลวุฒิ และ สุมาลี พุ่มภิญโญ


เครื่องปรุงรส (condiments) และเครื่องเทศ เป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องใช้ควบคู่กับการรับประทานหรือการปรุงอาหารจึงเป็นส่วนหนึ่งของสินค้าเพื่อการบริโภคขั้นสุดท้าย (final goods) ที่มีความต้องการมากขึ้นทุกๆ ปีตามการเพิ่มของประชากรของประเทศ นอกจากนี้ยังถูกนำไปใช้เป็นสินค้าชั้นกลาง ( intermediate goods) ได้แก่ ซีอิ้วในการดองผัก เครื่องปรุงรสสำเร็จรูปชนิดผงในอุตสหกรรมอาหารขบเคี้ยว เป็นต้น จึงกล่าวได้ว่ามีส่วนสนับอุตสาหกรรมอาหารของไทย หากพิจารณาเครื่องปรุงรสตามรสชาติของอาหารแล้วเราสามารถจำแนกเครื่องปรุงรสออกได้เป็นเครื่องปรุงรสเค็ม เครื่องปรุงรสหวาน เครื่องปรุงรสเปรี้ยว เครื่องปรุงรสเผ็ด ผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งรสอาหาร เป็นต้น มูลค่าการนำเข้า การส่งออกและดุลการค้าผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ในช่วงปี พ.ศ.2535-2539 แต่อัตราการเพิ่มของการส่งออกจะต่ำกว่าอัตราการเพิ่มของการนำเข้า อย่างไรก็ตาม อุตสากรรมเครื่องปรุงรสยังมีปัญหาและอุปสรรคหลายประการ อาทิ กระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ ตลอดจนความรู้ความเข้าใจในรสนิยมของผู้บริโภคภายในประเทศ หรือความเข้าใจที่ถูกต้องของผู้บริโภคในตลาดต่างประเทศเกี่ยวกับเครื่องปรุงรสของไทย

คำสำคัญ: -

จำนวนผู้เข้าชมบทคัดย่อ 3778 ครั้ง
จำนวนดาวน์โหลดเรื่องเต็ม 2079 ครั้ง

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com