Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 6 ฉบับที่ 1
วารสาร ปีที่ 6 ฉบับที่ 1
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพอใจของผู้ใช้น้ำในโครงการชลประทาน
ในลุ่มน้ำแม่อิงตอนบนจังหวัดพะเยา


อัจฉรี ศัตรศาสตร์


หนทางหนึ่งที่จะสามารถนำไปใช้ในการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบชลประทาน คือ การศึกษาถึงความคิดเห็นของผู้ใช้ประโยชน์จากโครงการชลประทานที่มีต่อปัญหาและความเป็นไปได้ในการปรับปรุง การศึกษานี้ยังครอบคลุมถึง ความคิดเห็นของเกษตรกรผู้ใช้น้ำ ต่อความพอใจต่อการใช้น้ำ และ ปัจจัยที่มีผลต่อความพอใจต่อการใช้น้ำชลประทาน งานวิจัยนี้ได้ทำการเก็บข้อมูลปฐมภูมิ จากการสำรวจเกษตรกรผู้ใช้น้ำจากโครงการชลประทานในเขตลุ่มน้ำแม่อิงตอนบน จังหวัดพะเยา ซึ่งมีความหลายหลายของโครงการชลประทานในด้าน การจัดการ ลักษณะของโครงการ และ แหล่งน้ำ จากลักษณะดังกล่าวโครงการชลประทานในพื้นที่ศึกษา ได้ถูกแบ่งเป็นสี่กลุ่ม ได้แก่ โครงการอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง โครงการอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการฝายซีเมนต์ และ โครงการฝายหิน วิธีการวิเคราะห์ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อปัญหาและความพอใจของโครงการชลประทาน คือ ดัชนีตัวชี้วัด (weight index) และการศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อความพอใจของเกษตรกรผู้ใช้น้ำ คือ Logistic Regression Analysis ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาของโครงการชลประทานในแต่ละโครงการสะท้อนถึงปัญหาในการจัดการ การดูแลรักษา และโครงสร้างของโครงการชลประทาน เกษตรกรผู้ใช้น้ำในโครงการอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กมีความพอใจในบริการที่ได้รับมากกว่าโครงการฝายซีเมนต์และฝายหิน ส่วนปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพอใจได้แก่ ความใกล้ไกลของแปลงนากับแหล่งน้ำ และ ปริมาณน้ำที่ได้รับ ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและสังคมที่มีอิทธิพลต่อความพอใจในการใช้น้ำชลประทาน ได้แก่ อายุของหัวหน้าครัวเรือน และ รายได้จากกิจกรรมนอกฟาร์มของครัวเรือนต่อปี จากผลการศึกษาจะเห็นได้ว่า ความพอใจของเกษตรกรผู้ใช้น้ำจากโครงการชลประทานในเขตลุ่มน้ำแม่อิงตอนบน ขึ้นอยู่กับการจัดการของโครงการชลประทาน และปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

คำสำคัญ: -

จำนวนผู้เข้าชมบทคัดย่อ 3448 ครั้ง
จำนวนดาวน์โหลดเรื่องเต็ม 2219 ครั้ง

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com