Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 6 ฉบับที่ 1
วารสาร ปีที่ 6 ฉบับที่ 1
เศรษฐศาสตร์การจัดการทรัพยากรน้ำของชุมชนเมือง


เพ็ญพร เจนการกิจ


ในปัจจุบันการที่ต้องมีการจัดการทรัพยากรน้ำมีสาเหตุหลักมาจากความต้องการใช้น้ำมีสูงกว่าปริมาณน้ำที่มีอยู่ และคุณภาพน้ำเสื่อมโทรมลง โดยประเด็นเหล่านี้มีความสัมพันธ์กับจำนวนประชากรอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ถึงแม้ว่าประชากรของประเทศไทยจะมีอัตราเพิ่มเฉลี่ยเพียงร้อยละ 1.4 แต่จำนวนประชากรที่โยกย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่ในเขตเมืองซึ่งเป็นแหล่งงานมีอัตราสูง จึงมีผลต่อการใช้ทรัพยากรน้ำในการอุปโภคและบริโภคมากขึ้น การระบายของเสียและน้ำเสียก็มีปริมาณเพิ่มขึ้นในอัตราเดียวกัน ทั้งนี้เนื่องจากกิจกรรมทุกอย่างต้องใช้น้ำ และระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชนต่างๆ ยังไม่มีหรือที่มีก็ยังไม่สมบูรณ์ แนวโน้มการเติบโตของชุมชนเมือง เริ่มเห็นได้ชัดเจนจากการใช้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 ซึ่งได้มีการกำหนดเมืองหลักของแต่ละภูมิภาค เพื่อรองรับการกระจายความเจริญออกไปผลที่เกิดขึ้นก็คือ จำนวนเมืองใหญ่เพิ่มขึ้น และการเติบโตของประชากรซึ่งอพยพโยกย้ายเข้ามาอาศัยในเขตเมืองมีมากขึ้นตามลำดับ การที่มีประชากรอาศัยอยู่ในชุมชนเมืองมาก จึงทำให้มีอัตราการบริโภคทรัพยากรแทบทุกประเภทสูงกว่าชุมชนชนบทมาก จำเป็นต้องมีการควบคุมให้เมืองแหล่งเหล่านี้ ได้ใช้ทรัพยากรอย่างระมัดระวัง และไม่กลายเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษจนเกิดความเสียหายต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม

คำสำคัญ: -

จำนวนผู้เข้าชมบทคัดย่อ 3326 ครั้ง
จำนวนดาวน์โหลดเรื่องเต็ม 2324 ครั้ง

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com