Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 6 ฉบับที่ 1
วารสาร ปีที่ 6 ฉบับที่ 1
การวิเคราะห์ศักยภาพการผลิตและการตลาดไม้ดอกเขตร้อนเพื่อการส่งออก: กรณีศึกษาปทุมมา


นภาภรณ์ พรหมชนะ


ปัจจุบันพืชสวนได้แก่ ผัก ผลไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ นับเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีศักยภาพในการผลิตและส่งออกจำหน่ายต่างประเทศสูงมาก จะเห็นได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ 6-8 (2530–2544) ได้บรรจุพืชสวนโดยเฉพาะไม้ดอกไม้ประดับเข้าไว้ในแผนฯ ด้วย ทั้งนี้เพื่อหาพืชที่มีศักยภาพในการผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้าและเพื่อการส่งออกเป็นการสร้างอาชีพให้แก่เกษตรกรด้วย ทำให้พื้นที่เพาะปลูกไม้ดอกไม้ประดับในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา มีพื้นที่เพิ่มขึ้นทุกปี จากพื้นที่ 34,045 ไร่ในปีเพาะปลูก 2531/32 เพิ่มขึ้นเป็น 45,000 ไร่ในปีเพาะปลูก 2539/40 คิดเป็นอัตราเพิ่มเฉลี่ยร้อยละ 4.16 ต่อปี (หน่วยวิจัยธุรกิจเกษตร, 2541) ชนิดของไม้ดอกเขตร้อนที่ปลูกกันมากและมีพื้นที่เพิ่มขึ้น คือ กล้วยไม้ มะลิ กุหลาบ บัวและเบญจมาศ นอกจากนี้ยังมีการปลูกไม้ดอกเมืองหนาว ได้แก่ ลิลลี่ คาร์เนชั่น เยอบีร่า เบญจมาศ (พันธุ์ยุโรป) และ แอสเตอร์ (กองส่งเสริมพืชสวน, 2538) ผลผลิตที่ได้นอกจากจะนำไปใช้ภายในประเทศแล้วยังสามารถส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศคิดเป็นมูลค่าเพิ่มขึ้นทุกปีจาก 598.53 ล้านบาท ในปี 2531 เพิ่มขึ้นเป็น 1,055.62 ล้านบาทในปี 2540 คิดเป็นอัตราเพิ่มเฉลี่ยร้อยละ 4.53 ต่อปี (หน่วยวิจัยธุรกิจเกษตร, 2541) ชนิดของไม้ดอกที่ส่งออกเกือบทั้งหมดเป็นกล้วยไม้ คิดเป็นมูลค่าร้อยละ 70.54 ของมูลค่าการส่งออกไม้ดอกไม้ประดับทั้งหมดในปี 2540 นอกจากกล้วยไม้แล้ว ปัจจุบันยังมีไม้ดอกเขตร้อนพื้นเมืองของไทยที่กำลังอยู่ในความนิยมและมีศักยภาพในการส่งออกหลายชนิด เช่น ปทุมมา ขิงแดง ดาหลา และไม้หัวพื้นเมืองชนิดต่างๆ ซึ่งเป็นพืชใหม่สำหรับต่างประเทศ สมควรพัฒนาพืชเหล่านี้เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกในเชิงการค้า (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2537) โดยเฉพาะปทุมมาซึ่งสามารถผลิตจำหน่ายเป็นไม้ติดดอกและผลิตเป็นหัวพันธุ์จำหน่ายเป็นที่ต้องการของต่างประเทศในขณะนี้ ดังนั้นในบทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำให้รู้จักกับไม้ดอกเขตร้อนที่มีศักยภาพการส่งออกอีกชนิดหนึ่งคือ ปทุมมา นอกเหนือจากกล้วยไม้ซึ่งทุกท่านคุ้นเคยดีอยู่แล้วพร้อมทั้งวิเคราะห์ถึงศักยภาพการผลิตและการตลาด ตลอดจนปัญหาที่ประสบอยู่ในปัจจุบัน ส่วนสุดท้ายเป็นการสรุปผลและเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการผลิตและการตลาดของปทุมมา เพื่อให้เป็นพืชเศรษฐกิจต่อไปในอนาคต

คำสำคัญ: -

จำนวนผู้เข้าชมบทคัดย่อ 8202 ครั้ง
จำนวนดาวน์โหลดเรื่องเต็ม 3367 ครั้ง

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com