Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 6 ฉบับที่ 1
วารสาร ปีที่ 6 ฉบับที่ 1
การวิเคราะห์อุปทานการผลิตอ้อย


สมพร อิศวิลานนท์


อ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้เพราะนอกจากมีเกษตรกรจำนวนไม่น้อยที่ประกอบอาชีพในการเพาะปลูกอ้อยแล้ว อ้อยยังเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในอุตสาหกรรมน้ำตาลทราย ซึ่งมีการผลิตทั้งเพื่อใช้บริโภคภายในประเทศและเพื่อการส่งออก การผลิตอ้อยและน้ำตาลจึงมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด แต่เดิมนั้นแหล่งการผลิตอ้อยโรงงานที่สำคัญจะอยู่ในภาคตะวันออกและภาคกลางของประเทศ อย่างไรก็ตามการขยายตัวของอุตสาหกรรมน้ำตาลในประเทศที่ผ่านมาได้นำไปสู่การเพิ่มขึ้นของกำลังการผลิตและการกระจายตัวของโรงงานไปยังภูมิภาคอื่นๆ ทำให้แหล่งผลิตอ้อยโรงงานได้ขยายตัวไปสู่ภูมิภาคอื่นๆ เช่นกัน โดยเฉพาะแหล่งผลิตอ้อยโรงงานในภาคเหนือตอนล่างและภาตตะวันออกเฉียงเหนือ การผลิตอ้อยของเกษตรกรโดยทั่วไปมีลักษณะที่แตกต่างไปจากการผลิตพืชไร่อื่นๆ กล่าวคือเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาล พ.ศ.2527แล้ว เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยจะต้องได้รับจำนวนโควต้าส่งอ้อยเข้าโรงงานก่อนทำการผลิต ทำให้อ้อยมีตลาดรับซื้อที่แน่นอน และราคาอ้อยที่เกษตรกรได้รับจะถูกกำหนดมาจากระบบแบ่งปันผลประโยชน์ทำให้การผันแปรของราคาอ้อยอยู่ในขอบเขตที่กำหนด ในขณะเดียวกันการผลิตอ้อยได้มีทิศทางของการปรับตัวในต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น อันเป็นผลเนื่องจากค่าจ้าง แรงงานและค่าใช้ปัจจัยอื่นๆ ที่สูงขึ้น นอกจากนี้การขาดแคลนน้ำชลประทานและภาวะแห้งแล้งที่เกิดขึ้นกระจายอยู่ทั่วไปอาจส่งผลกระทบต่อการขยายตัวของการผลิตอ้อย เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลจำกัดต่อการขยายตัวของการผลิตอ้อย ในการวิเคราะห์เรื่องนี้จึงได้สร้างสมการอุปทานของผลผลิตอ้อย โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญที่จะหาค่าความยืดหยุ่นของอุปทานต่อราคาอ้อย ต่อราคาพืชชนิดอื่นๆ และต่อปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อจะนำไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตโดยส่วนที่ 2 จะกล่าวถึงวิธีการสร้างสมการประมาณค่าและที่มาของข้อมูล ส่วนที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์ และส่วนที่ 4 สรุปและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

คำสำคัญ: -

จำนวนผู้เข้าชมบทคัดย่อ 4767 ครั้ง
จำนวนดาวน์โหลดเรื่องเต็ม 3360 ครั้ง

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com