Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 1
วารสาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 1
การเลี้ยงกุ้งกุลาดำ: การรุกคืบของความเสียหายด้านระบบนิเวศจากชายฝั่งทะเลสู่ผืนแผ่นดินใหญ่


ปิติ กันตังกุล


ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยได้รับการยอมรับว่ามีสภาพที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตกรุงเทพมหานครและเมืองบริวารที่มีโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ตั้งอยู่เป็นจำนวนมาก อีกทั้งมีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น มีสารพัดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นมลภาวะทางน้ำ อากาศ และเสียง ประชาชนจำนวนมากมิได้ตระหนักว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจมีความเกี่ยวโยงซึ่งกันและกันกับสภาพสิ่งแวดล้อม การขยายตัวอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจได้นำมาซึ่งการเสื่อมโทรมลงของสภาพสิ่งแวดล้อม และความเสื่อมโทรมนี้จะย้อนกลับมาทำให้การพัฒนาทางเศรษฐกิจประสบกับปัญหาทางด้านการผลิตและการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมไม่ได้จำกัดวงอยู่แต่ในเขตเมืองใหญ่ๆ เท่านั้น สภาพความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเริ่มมีให้เห็นเด่นชัดขึ้นและมากขึ้นในเขตชนบท ยิ่งรัฐบาลมุ่งที่จะพัฒนาทางเศรษฐกิจในชนบทมากเท่าไหร่ปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมก็มีให้เห็นมากขึ้นเป็นเงาตามตัว การมุ่งแสวงหารายได้จากการพัฒนาการทำนากุ้งกุลาดำโดยละเลยผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมเป็นตัวอย่างหนึ่งของการมองแต่ผลตอบแทนอย่างรวดเร็วในระยะสั้นโดยไม่สนใจต่อความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในระยะยาว

คำสำคัญ: -

จำนวนผู้เข้าชมบทคัดย่อ 3618 ครั้ง
จำนวนดาวน์โหลดเรื่องเต็ม 3672 ครั้ง

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com