Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 1
วารสาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 1
ต้นทุนและรายได้จากการผลิตฝ้าย อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ปีเพาะปลูก 2537/38


บรรเทิง มาแสง


ภูมิอากาศของประเทศไทยนับว่าเหมาะสมแก่การปลูกฝ้าย อย่างไรก็ดี การปลูกฝ้ายไม่ได้ขึ้นอยู่กับภูมิอากาศอย่างเดียว แต่ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆ อีก เช่น พันธุ์ฝ้าย ความรู้และการจัดการของเกษตรกร นโยบายของรัฐบาล และที่สำคัญคือปัจจัยทางเศรษฐกิจ เช่น ราคาผลผลิตฝ้าย ราคาผลผลิตพืชแข่งขัน และราคาปัจจัยการผลิตฝ้าย เป็นต้น ประโยชน์ของฝ้ายมีหลายประการ คือปุยฝ้ายนำไปทำเครื่องนุ่งห่ม เครื่องใช้ภายในบ้านและอื่นๆ ขนปุยนำไปทำผ้าซึมซับ ทำเบาะ ทำผ้าสักหลาก และอื่นๆ เปลือกเมล็ดฝ้ายนำไปทำปุ๋ยอินทรีย์ ส่วนประกอบอาหารสัตว์ และที่สำคัญเนื้อเมล็ดฝ้ายมีประโยชน์ต่อมนุษย์มากเพราะนำไปทำเนยเทียม ทำน้ำมันปรุงอาหารและอื่นๆ ส่วนกาก ซึ่งเป็นส่วนที่เหลือจากการสกัดน้ำมันมีโปรตีนสูงนำไปทำอาหารสัตว์ ในระยะ 13 ปีที่ผ่านมา คือ จากปีเพาะปลูก 2525/2526 ถึงปีเพาะปลูก 2537/2538 พื้นที่เพาะปลูกฝ้ายของประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงเฉลี่ยร้อยละ 3.64 ต่อปี และผลผลิตรวมของฝ้ายมีแนวโน้มลดลงเฉลี่ยร้อยละ 0.72 ต่อปี แต่ว่าในช่วงเดียวกัน ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 2.02 ต่อปี สาเหตุที่ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็นเพราะว่าได้มีการปรับปรุงพันธุ์ฝ้ายดีขึ้น การจัดการในการผลิตของเกษตรกรดีขึ้น และในพื้นที่บางแห่งที่มีผลผลิตต่อไร่ต่ำ เกษตรกรได้หันไปปลูกพืชไร่อื่นๆ ที่ได้รายได้ดีกว่าการปลูกฝ้าย นอกจากแนวโน้มของพื้นที่เพาะปลูกและผลผลิตแล้ว ในช่วงเดียวกันนี้ ราคาฝ้ายที่เกษตรกรขายได้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เฉลี่ยร้อยละ 15.5 ต่อปี

คำสำคัญ: -

จำนวนผู้เข้าชมบทคัดย่อ 3631 ครั้ง
จำนวนดาวน์โหลดเรื่องเต็ม 1970 ครั้ง

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com