Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 1
วารสาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 1
การวิเคราะห์การกระจายรายได้ของครัวเรือนเกษตร


สมพร อิศวิลานนท์


ประเทศไทยเริ่มใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในปี 2504 ขณะนั้นปัญหาการเกษตรที่สำคัญคือประสิทธิภาพการผลิตต่ำ ก่อให้เกิดปัญหาระดับรายได้และมาตรฐานการครองชีพของประชาชนตามมา จน กระทั่งปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในช่วงของแผนพัฒนาการเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 (2540) จากแผนพัฒนาฯ ที่ผ่านมาทั้ง 7 ฉบับ เมื่อพิจารณาถึงความสำเร็จและปัญหาที่เกิดขึ้น พบว่าการพัฒนาด้านเศรษฐกิจประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก โดยในช่วงของแผนพัฒนาฉบับที่ 6 และ ฉบับที่ 7 อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจโดยรวมเฉลี่ยประมาณร้อยละ10.5 และ 8.63 ต่อปี ตามลำดับ ไปพร้อมๆ กับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องและรายได้ต่อหัวของประชากรได้เพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่ภาคการเกษตรมีอัตราการขยายตัวที่ลดลง อย่างไรก็ตามถ้าพิจารณาให้ละเอียดแล้วจะพบว่าการขยายตัวในลักษณะดังกล่าวนำมาซึ่งความไม่สมดุลหลายเรื่อง เช่น ความเหลื่อมล้ำระหว่างกลุ่มอาชีพ มีสัดส่วนของประชากรที่ยากจนและมีรายได้ต่ำอยู่ในระดับสูงความแตกต่างระหว่างรายได้คนในเมืองกับคนในชนบทมีมากขึ้น

คำสำคัญ: -

จำนวนผู้เข้าชมบทคัดย่อ 3907 ครั้ง
จำนวนดาวน์โหลดเรื่องเต็ม 1983 ครั้ง

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com