Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 4 ฉบับที่ 1
วารสาร ปีที่ 4 ฉบับที่ 1
บัญชีรายได้ประชาชาติที่คำนึงถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


สุธัญญา ทองรักษ์


เป็นที่ยอมรับว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการผลิต หรือการบริโภคก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากมาย เมื่อประเทศมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และมีการขยายตัวของประชากร จึงเป็นการสร้างแรงกดดันต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการก่อปัญหาสิ่งแวดล้อม หลายสิบปีก่อนเมื่อปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังไม่รุนแรง การละเลยผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งหลายจึงเป็นเรื่องที่ไม่ได้รับความสนใจมากนัก แต่ในปัจจุบันปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ทวีความรุนแรงขึ้น และส่งผลกระทบต่อสวัสดิการของมนุษย์เป็นอย่างมาก เพราะฉะนั้นการละเลยผลกระทบดังกล่าวจึงเป็นประเด็นที่ควรนำมาพิจารณาอย่างยิ่ง บัญชีรายได้ประชาชาติเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ในการวัดความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ (economic progress) และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม แนวคิดเรื่องรายได้ประชาชาติเริ่มมีมาตั้งแต่ทศวรรษที่ 17 แต่ในระยะนั้นไม่มีการจัดระบบที่แน่นอน จนกระทั่งถึงศตวรรษที่ 19 จึงมีการศึกษาและค้นคว้าหาวิธีนำเอาตัวเลขรายได้ประชาชาติมาใช้ในการวางแผนพัฒนาประเทศกันอย่างจริงจัง บัญชีรายได้ประชาชาตินำมาใช้ครั้งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อ ปี
ค.ศ.1942 หลังจากนั้นรัฐบาลของหลายประเทศที่มีบทบาทรับผิดชอบเกี่ยวกับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจได้นำบัญชีนี้มาใช้ เพื่อที่จะจัดระบบเศรษฐกิจให้ดีขึ้น

คำสำคัญ: -

จำนวนผู้เข้าชมบทคัดย่อ 3571 ครั้ง
จำนวนดาวน์โหลดเรื่องเต็ม 3116 ครั้ง

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com