Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 4 ฉบับที่ 1
วารสาร ปีที่ 4 ฉบับที่ 1
การพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจชุมชน


สุปรียา ควรเดชะคุปต์


บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยแบบทบทวนเอกสาร เพื่อให้ความรู้พื้นฐานถึงความเป็นมาของการพัฒนาอุตสาหกรรมและการทำธุรกิจชุมชนในประเทศไทย และเพื่อเสนอแนวความคิดใหม่ในการพัฒนาเศรษฐกิจให้เกิดความยั่งยืน บทสรุปของบทความนี้คือ การพัฒนาเศรษฐกิจต้องมีขั้นตอน โดยแต่ละขั้นตอนต้องแข็งแกร่งและดำรงอยู่ได้ แล้วจึงจะพัฒนาเป็นขั้นตอนต่อไป ดังนี้จึงจะมีความยั่งยืน บทความนี้สนับสนุนแนวคิดทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พัฒนาเป็นขั้นตอน และแต่ละขั้นตอนสามารถพึ่งพาตนเองได้โดยมีรัฐและมูลนิธิเป็นฝ่ายสนับสุนนและแนวคิดที่ว่า ขั้นแรกสุดของการพัฒนาเศรษฐกิจคือการพัฒนาจิตใจ ธรรมชาติของความโลภและความหลงเป็นปัญหาและอุปสรรคสำคัญของความยั่งยืน คนบางคนดูดีเมื่อเริ่มแรกตั้งกิจการแต่ถ้ามีความโลภ ความหลง คิดแต่จะเอาประโยชน์ให้ตนเองมากที่สุด คนนั้นก็จะบั่นทอนความยั่งยืนของกิจการและการพัฒนา การเข้าใจธรรมชาติของคนจะทำให้เข้าใจปัญหาของความไม่ยั่งยืน ดังนั้นการพัฒนาจิตใจ การพัฒนาแบบพึ่งพาตนเอง และความเชื่อมโยงพึ่งพิง ในภาพรวมของการพัฒนาชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจในชนบท และการพัฒนาอุตสาหกรรมอาจจะเป็นแนวทางใหม่ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญเติบโต

คำสำคัญ: -

จำนวนผู้เข้าชมบทคัดย่อ 3198 ครั้ง
จำนวนดาวน์โหลดเรื่องเต็ม 3213 ครั้ง

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com