Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 4 ฉบับที่ 1
วารสาร ปีที่ 4 ฉบับที่ 1
ระดับการพัฒนารายภาคของประเทศไทย 2520-2537


อมรทิพย์ แท้เที่ยงธรรม


การศึกษาทางด้านเศรษฐศาสตร์การพัฒนาเป็นสาขาวิชาทางด้านเศรษฐศาสตร์ที่มีเนื้อหากว้างขวางมากสาขาหนึ่ง โดยได้มีการทำการศึกษากันอย่างเป็นระบบระเบียบเด่นชัดตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา (Streeten, 1979) เศรษฐศาสตร์การพัฒนานอกจากจะเกี่ยวข้องกับการจัดสรรทรัพยากรที่หายากไปในการผลิตสินค้าและบริการให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดแล้ว ยังเกี่ยวข้องกับการปรับเปลี่ยนกลไกทางเศรษฐกิจ สังคม และสถาบันทั้งของรัฐและเอกชนเพื่อที่จะทำให้ประชาชนในประเทศมีมาตรฐานการครองชีพที่ดีขึ้น ทุกๆ ประเทศในโลกต่างพยายามที่จะพัฒนาประเทศของตนเองเพื่อที่จะให้ได้รับการจัดให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว คำถามที่น่าสนใจก็คือ อะไรที่เป็นเครื่องชี้บ่งว่าประเทศได้ก้าวไปสู่ความเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ในช่วงทศวรรษ 1950 และ 1960 ได้มีการให้ความหมายคำว่า “การพัฒนา” ไว้ว่า หมายถึงสมรรถภาพของระบบเศรษฐกิจในการเพิ่มผลิตภัณฑ์ประชาชาติเบื้องต้นในอัตราร้อยละ 5-7 (หรือมากกว่า) ต่อปี แม้แต่องค์การสหประชาชาติเองก็ได้ให้นิยามคำว่าการพัฒนาเศรษฐกิจไว้ว่าเป็นการเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์ประชาชาติเบื้องต้นในอัตราร้อยละ 6 ต่อปี ดังนั้น ในช่วงเวลาดังกล่าวจึงได้มีการใช้อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์ประชาชาติเบื้องตนหรือผลิตภัณฑ์ประชาชาติเฉลี่ยต่อบุคคลเป็นตัวชี้ระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ กล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่าในขณะนั้นการพัฒนาเศรษฐกิจหมายถึงการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนั่นเอง

คำสำคัญ: -

จำนวนผู้เข้าชมบทคัดย่อ 3275 ครั้ง
จำนวนดาวน์โหลดเรื่องเต็ม 1942 ครั้ง

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com