Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 4 ฉบับที่ 1
วารสาร ปีที่ 4 ฉบับที่ 1
การเปลี่ยนงานของข้าราชการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ไขแสง รักวานิช


เป็นที่ทราบกันดีว่า ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในการบริหารงานขององค์การ องค์การจำเป็นต้องเสาะแสวงหา และเมื่อได้มาแล้วก็ต้องระวังรักษาและพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถและใช้ความรู้ความสามารถนั้นให้เป็นประโยชน์ต่อองค์การ การออกจากงานหรือการเปลี่ยนงานย่อมส่งผลกระทบกระเทือนต่อองค์การ ทำให้องค์การนั้นต้องมีค่าใช้จ่ายในการจัดหาแรงงาน การคัดเลือกแรงงานและการฝึกอบรมแรงงาน รวมทั้งทำให้เกิดการขาดความต่อเนื่องในสายงาน ทำให้การดำเนินงานขององค์การนั้นด้อยประสิทธิภาพลง โดยเฉพาะในกรณีที่ผู้ออกจากงานเป็นบุคลลากรที่มีประสิทธิภาพขององค์การนั้น สำหรับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่ประสิทธิประสาทวิชาความรู้และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แหล่งหนึ่งก็ประสบปัญหาเกี่ยวกับการออกจากงานของบุคลากรเช่นเดียวกัน จะเห็นว่า ในช่วงปี พ.ศ.2530-2539 มีเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยลาออกไปทั้งสิ้น 411 คน หรือเฉลี่ยปีละ 41 คน หากสถานการณ์ยังเป็นเช่นนี้ต่อไป ในอนาคตมหาวิทยาลัยจะประสบปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการสอน การวิจัยและการบริการชุมชน อันเป็นหน้าที่หลักของบุคลากรในมหาวิทยาลัยได้ บทความนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนงานของข้าราชการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยใช้ข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากการออกแบบสอบถามส่งไปยังข้าราชการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และได้แบบสอบถามกลับคืนมาจำนวน 284 ชุด

คำสำคัญ: -

จำนวนผู้เข้าชมบทคัดย่อ 3132 ครั้ง
จำนวนดาวน์โหลดเรื่องเต็ม 1900 ครั้ง

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com