Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 3 ฉบับที่ 2
วารสาร ปีที่ 3 ฉบับที่ 2
บัณฑิตเศรษฐศาสตร์ในอุดมคติ


เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์


“บัณฑิต” กับ “bandit” ทั้งสองคำนี้หากมองอย่างเผินๆ เราอาจคิดว่าเป็นการเขียนคำว่าบัณฑิตเป็นภาษาอังกฤษ เพราะทั้งสองคำนี้ออกเสียงคล้ายคลึงกันมาก แต่หากเราพิจารณาถึงความหมายของแต่ละคำแล้ว ภาษาไทยกับภาษาอังกฤษสองคำนี้ให้คามหมายที่สามารถเรียกได้ว่า “ตรงกันข้าม” เลยทีเดียว “บัณฑิต” มีความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 ว่า “ผู้ทรงความรู้ ผู้มีปัญญา นักปราชญ์ ผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี” ในความหมายดังกล่าว เราคงมีความคาดหวังว่า ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจะเป็นผู้มีความรู้ผู้มีปัญญาและเป็นนักปราชญ์...

คำสำคัญ: -

จำนวนผู้เข้าชมบทคัดย่อ 3287 ครั้ง
จำนวนดาวน์โหลดเรื่องเต็ม 1809 ครั้ง

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com