Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 3 ฉบับที่ 2
วารสาร ปีที่ 3 ฉบับที่ 2
การตรวจสอบโครงสร้างตลาดด้วยค่าความยืดหยุ่นของการส่งผ่านราคา


มาฆะสิริ เชาวกุล


วัตถุประสงค์ของการศึกษาโครงสร้างตลาดของสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งนั้น คือ เพื่อต้องการตรวจสอบว่าผู้ประกอบการในโครงสร้างตลาดนั้นๆ มีการแข่งขันหรือผูกขาดมากน้อยเพียงใด ซึ่งวิธีการศึกษาที่มักจะถูกหยิบยกขึ้นมาใช้อยู่เสมอๆ คือ วิธีการที่เรียกว่าการศึกษาโครงสร้าง พฤติกรรมและผลการดำเนินงานของตลาด (Market structure, Conduct and Performance Approach) แต่การศึกษาด้วยวิธีนี้ ถ้าต้องการจะให้ได้คำตอบที่ละเอียดเกี่ยวกับลักษณะการแข่งขันของผู้ประกอบการในโครงสร้างตลาดหนึ่งๆ จะต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการเก็บข้อมูลค่อนข้างสูง เนื่องจากในโครงสร้างตลาดของสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งประกอบด้วยผู้ประกอบการในหลายระดับตลาด อาจจะตั้งแต่ระดับเกษตรกร พ่อค้าท้องที่ พ่อค้าท้องถิ่น ตลาดกลาง พ่อค้าขายส่งตลาดกรุงเทพฯ โรงงานแปรรูปไปจนถึงผู้ส่งออก ซึ่งข้อมูลที่จะต้องเก็บรวบรวมในตลาดแต่ละระดับนั้นมีมาก เช่น จำนวนผู้ประกอบการที่เกี่ยวของพร้อมกำลังการผลิตของแต่ละคน ลักษณะสินค้าที่ซื้อขาย วิธีการซื้อขาย การรวมตัวทางธุรกิจ ลักษณะการกีดกันในทางธุรกิจ พฤติกรรมทางด้านราคาและการแข่งขัน เป็นต้น

คำสำคัญ: -

จำนวนผู้เข้าชมบทคัดย่อ 3285 ครั้ง
จำนวนดาวน์โหลดเรื่องเต็ม 1791 ครั้ง

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com