Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 3 ฉบับที่ 2
วารสาร ปีที่ 3 ฉบับที่ 2
นโยบายการคลังกับภาคการเกษตรของไทย: บทสำรวจและประเมินสถานการณ์


สันติยา เอกอัคร


การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงเวลาที่ผ่านมามีจุดแข็ง (Strength) ประการสำคัญก็คือ ได้มีการนำนโยบายการคลัง (fiscal policy) มาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการรักษาเสถียรภาพ และเสริมสร้างประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี โดยมีการปรับเปลี่ยนนโยบายที่สำคัญอันได้แก่ นโยบายภาษีอากร นโยบายด้านงบประมาณ และนโยบายหนี้สาธารณะ ให้มีความเหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาต่างๆ อย่างเหมาะสมส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจขยายตัวอย่างต่อเนื่องในอัตราที่สูงกว่าอัตราการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจโลกและผลจากการดำเนินนโยบายด้านการคลังอย่างมีวินัย ทำให้ฐานะทางการคลังของรัฐบาลไทยมีลักษณะเกินดุลมาโดยตลอดนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2530 เป็นต้นมาจนถึงปี 2538 แต่จุดอ่อน (weakness) ประการสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจไทยก็คือ ประชาชนได้รับการกระจายผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างไม่เท่าเทียมกัน นั่นหมายถึงว่านโยบายการคลังไม่ได้ถูกนำมาใช้เพื่อเป้าหมายด้านการกระจายรายได้อย่างมีประสิทธิผล จากการสำรวจของธนาคารแห่งประเทศไทยล่าสุด พบว่าประชากรที่มีระดับรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจนในปัจจุบัน มีอยู่จำนวนประมาณ 10 ล้านคน และร้อยละ 80 ของประชากรกลุ่มนี้คือ เกษตรกร รองลงมาคือ กลุ่มผู้ใช้แรงงานและรายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรในภาคการเกษตรเปรียบเทียบกับนอกภาคการเกษตรก็มีความแตกต่างกันมากขึ้น จาก 1:6.09 ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 ได้เพิ่มขึ้นเป็น 1:13.29 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7

คำสำคัญ: -

จำนวนผู้เข้าชมบทคัดย่อ 3503 ครั้ง
จำนวนดาวน์โหลดเรื่องเต็ม 3399 ครั้ง

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com