Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 3 ฉบับที่ 2
วารสาร ปีที่ 3 ฉบับที่ 2
ระบบการทำฟาร์มและจัดฟาร์มของประเทศไทย


สุวรรณา ประณีตวตกุล


ระบบการทำฟาร์มของนานาประเทศในเขตร้อนและใกล้เขตร้อน อย่างเช่น ประเทศไทย และจีนตอนใต้ มีลักษณะสำคัญร่วมกันอย่างหนึ่งคือ เป็นการเพาะปลูกหรือเลี้ยงเพื่อยังชีพก่อน และในปัจจุบันกำลังเริ่มต้นระบบการทำฟาร์มเพื่อการค้า (market oriented) เพิ่มมากขึ้น ดังนั้น การจัดการฟาร์มจึงเพิ่มความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากจุดมุ่งหมายของการจัดการฟาร์มนั้น ก็เพื่อผลประโยชน์ขอบุคคลทุกคนในฟาร์มนั่นเอง การจัดการฟาร์มเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของบุคคลในฟาร์ม เพื่อบรรลุถึงจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายของทุกคน ในฟาร์มและในครัวเรือน เช่น มีอาหารเพียงพอแก่การบริโภค มีเวลาพักผ่อน ไม่มีภาระหนี้สิน เป็นต้น โดยสรุปการจัดการฟาร์มก็คือ การจัดการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดภายในฟาร์ม ให้ก่อเกิดผลตอบแทนต่อการประกอบการหรือกำไรสุทธิสูงที่สุด (Kay and Edwards, 1994)

คำสำคัญ: -

จำนวนผู้เข้าชมบทคัดย่อ 3081 ครั้ง
จำนวนดาวน์โหลดเรื่องเต็ม 2538 ครั้ง

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com