Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 3 ฉบับที่ 2
วารสาร ปีที่ 3 ฉบับที่ 2
การประเมินผลความสำเร็จและปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของโครงการจัดรูปที่ดิน: กรณีศึกษาจังหวัดพิษณุโลก


บรรเทิง มาแสง


คำว่าการจัดรูปที่ดินตามความหมายที่ให้ไว้ใน พ.ร.บ.การจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2517 คือ การดำเนินงานพัฒนาที่ดินที่ใช้เพื่อเกษตรกรรม โดยการรวมที่ดินหลายแปลงในบริเวณเดียวกันเพื่อวางผังจัดรูปที่ดินใหม่ ทำการจัดระบบชลประทานและการระบายน้ำ ทำการสร้างถนนหรือทางลำเลียงในไร่นาและทำการปรับระดับพื้นที่ดิน ทั้งนี้เพื่อให้การจัดสรรน้ำชลประทานในระดับไร่นาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิต นอกจากนี้การจัดรูปที่ดินยังรวมถึงการวางแผนการผลิตและการจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรด้วย การที่จะดำเนินการจัดรูปที่ดินในท้องที่ใดจะต้องประกาศเป็นพระราชกฤษฎีกา และที่สำคัญเกษตรกรผู้เป็นเจ้าของที่ดินจะต้องจ่ายค่าลงทุนในการจัดรูปที่ดิน ในทางปฏิบัติ การจัดรูปที่ดินมีสองรูปแบบ คือ การจัดรูปที่ดินประเภทสมบูรณ์แบบ การจัดรูปประเภทหลังมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนน้องกว่าประเภทแรก เพราะว่าไม่มีการจัดรูปแบบแปลงลงนาใหม่ มีการปรับระดับดินเท่าที่จำเป็นจริงๆ มีคูส่งน้ำ คูระบายน้ำ และถนนที่ไม่เป็นเส้นตรงเหมือนการจัดรูปที่ดินสมบูรณ์แบบ แต่จะลัดเลาะไปตามขอบเขตของแปลงนา

คำสำคัญ: -

จำนวนผู้เข้าชมบทคัดย่อ 2792 ครั้ง
จำนวนดาวน์โหลดเรื่องเต็ม 1910 ครั้ง

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com